Pár post?eh? k AI z konferen?ního hovoru CloudFlare

404m.com, 22. února 2023 ve 01:18:45, 4x přečteno

Matthew Prince (p?edseda, spoluzakladatel a výkonný ?editel spole?nosti Cloudflare, Inc. ($NET)) p?i konferen?ním hovoru ke kvartálním výsledk?m dostal dotaz zdali by investor?m nevysv?tlil, jakým zp?sobem je možné pro CloudFlare dosáhnout p?íjm? od spole?ností, které vyvíjí anebo provozují AI. CloudFlare totiž poskytl ochranu ?ad? projekt?, v?etn? OpenAI ChatGPT.

Cloudflare je americká technologická spole?nost, která poskytuje ?adu služeb pro webové stránky, aplikace a firemní sít?. V minulosti to byla hlavn? kybernetická ochrana a CDN. Od minulého roku však nabízí i cloudové úložišt? a spoušt?ní skript?. Její konkuren?ní výhodou je ob?í celosv?tová sí?.

Hned na za?átku upozornil, že zatím ješt? není tolik spole?ností zam??ujících se na AI, takže nové p?íležitosti pro CloudFlare jsou fajn, ale nemyslí si že by to bylo n?co z ?eho by výslovn? byli nadšeni (myšleno že by z toho byly p?evratné zisky).

Tyto spole?nosti sice mají pro cloud skute?né využití, ale liší se od typických zákazník?. Jako hlavní kritérium berou v potaz budoucí využití a cenu zdroj?. Neustále hledají nejlepší a nejvýhodn?jší model, tedy kde jsou nejlevn?jší GPU pro zpracování jejich dat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

CloudFlare ($NET) – Q4/2022

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakoupil 3x a navíc mám pár pozic i na…

CloudFlare ($NET) – Q1/2023

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakoupil 3x a navíc mám pár pozic i na…

Prodané .cz domény 20. – 26. února 2023

Doména idealni-bydleni.cz se vydražila po 30 p?íhozech na dAukce za 4750 CZK. Doména ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. V archivu…


Komentáře

(nezobrazuje se)