CloudFlare ($NET) – Q4/2022

404m.com, 18. února 2023 ve 00:49:04, 6x přečteno
CloudFlare ($NET) – Q4/2022

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakoupil 3x a navíc mám pár pozic i na spekulativním p?es eToro. Cloudflare je americká technologická spole?nost, která poskytuje ?adu služeb pro webové stránky a aplikace. V minulosti to byla hlavn? kybernetická ochrana a CDN. Od minulého roku však nabízí i cloudové úložišt? a spoušt?ní skript?. Její konkuren?ní výhodou je ob?í celosv?tová sí?.

Finan?ní ?ísla v?tšinou nebývají u CloudFlare moc zajímavá, protože se snaží držet na nule, ovšem v posledním konferen?ním hovoru zazn?lo, že už to neplatí. Za?ínají tvo?it free cash flow. Rok 2023 tak pro n? už bude ziskový a také prý budou platit více daní.

P?ední spole?nost zabývající se generativní AI podepsala ro?ní smlouvu na 1M USD. Tato spole?nost byla uživatelem bezplatné vrstvy od roku 2017 a tato dohoda p?vodn? za?ala jako relativn? malá p?íležitost pro bránu DNS, která m?la nahradit Cisco umbrella. Když však koncem listopadu debutovala jejich aplikace v prohlíže?i, poptávka po obsahu generovaném AI této spole?nosti naprosto explodovala. Jejich nastavení Azure Front Door se rychle ukázalo jako nedostate? pro zvládnutí obrovské zát?že jejich služeb od legitimních uživatel?, stejn? jako pro zabrán?ní podvodným uživatel?m vy?erpat jejich zdroje. Za?ali s CDN, bránou DNS a dalšími funkcemi. Aktivn? hledají další cesty pro rozší?ení, abych podpo?ili jejich r?st, stejn? jako nové p?ípady využití model? a aplikací AI s Cloudflare Workers, API Shield, imagery sizing a dalšími.

Evropská spole?nost poskytující finan?ní služby podepsala p?tiletou smlouvu v hodnot? 1,8 miliardy dolar? a nahradila tucet r?zných dodavatel? zabezpe?ení a sítí spole?ností Cloudflare. (Po obdržení souhlasu regula?ních orgán?)

Pokračování na: 404m.com

Související články

CloudFlare ($NET) – Q3/2022

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakupoval 3x a navíc mám pár pozic i na…

CloudFlare ($NET) – Q1/2023

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakoupil 3x a navíc mám pár pozic i na…

CloudFlare ($NET) – Q2/2022

Od roku 2022 se má za?ít výrazn? na obratu spole?nosti podílet R2 Object Storage. R?st se však ?eká i v dalších segmentech (CloudFlare


Komentáře

(nezobrazuje se)