CloudFlare ($NET) – Q1/2023

404m.com, 5. května 2023 ve 00:35:29, 11x přečteno
CloudFlare ($NET) – Q1/2023

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakoupil 3x a navíc mám pár pozic i na spekulativním p?es eToro. Cloudflare je americká technologická spole?nost, která poskytuje ?adu služeb pro webové stránky a aplikace. V minulosti to byla hlavn? kybernetická ochrana a CDN. Od minulého roku však nabízí i cloudové úložišt? a spoušt?ní skript?. Její konkuren?ní výhodou je ob?í celosv?tová sí?.

Finan?ní ?ísla v?tšinou nebývají u CloudFlare moc zajímavá, protože se snaží držet kolem na nule. V minulém konferen?ním hovoru zazn?lo, že však už budou free cash flow pozitivní, tedy budou vyd?lávat peníze.

Tržby spole?nosti dosáhly hodnoty 290,2 milionu dolar?, což p?edstavuje nár?st o +37% Y/Y. Hrubá marže (gross margin) dosáhla hodnoty 77,8 % (nár?st o 40 bazických bod? Q/Q, ale pokles o 90 bb Y/Y). Což je nad dlouhodobým cílovým rozmezím 75 % až 77 %

Po?et platících zákazník? se zvýšil o 13% YoY na 168 159. Spole?nost získala 114 nových velkých zákazník?, kte?í platí více než 100 000 USD ro?n?, a nyní jich má 2 156, což p?edstavuje nár?st o 40 % Y/Y. Zárove? se ale snížila zákaznická retence z USD hlediska na 117 %, což je pokles o 5 % Q/Q. Nejedná se o odliv zákazník?, jen zpomalení expanze zákazník? (mén? p?ikupují).

Pokračování na: 404m.com

Související články

CloudFlare ($NET) – Q3/2023

CloudFlare je jedna z mých v?tších pozic s portfóliu, takže se snažím projít nejen kvartální zprávy ale také konferen?ní hovory, které…

CloudFlare ($NET) – Q4/2022

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakoupil 3x a navíc mám pár pozic i na…

CloudFlare – konferen?ní hovor Q1/2022

P?ed pár dny jsem do mého portfolia p?idal spole?nost ClouFlare ($NET), která se zam??uje na kybernetickou bezpe?nost, cloudové služby a t?ží…


Komentáře

(nezobrazuje se)