P?ichází doména .dev

404m.com, 16. ledna 2019 ve 00:44:24, 3x přečteno
P?ichází doména .dev

Už zítra (16.1.2019) za?íná sunrise period na novou nTLD .dev. Doménu využívat jí získal Google 18. prosince 2014. O .dev m?l zájem i Amazon, ale nakonec jí p?enechal Google v kv?tnu 2014. A v ?em je .dev tak zajímavá? Spousta vývojá?? jí už dlouhé roky používá pro své vývojá?ské prost?edí.

V?tšina programátor? si vytvá?í vlastní vývojové prost?edí, na kterém své projekty testuje. Nevím jak je to te?, ale d?íve jste si nainstalovali na po?íta? LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) anebo WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) a mohli jste si p?kn? na localhostu vyvíjet. M? osobn? to na mé projekty sta?ilo, ale pokro?ilejší vývojá?i už v?tšinou pracovali s virtualizací. Nainstalovali jste VMware a vytvo?ili na n?m virtuální stroje (VPS), na každý pak co bylo pot?eba – mohli jste rozd?lit jednotlivé VPS t?eba na Apache, databáze, zálohy p?ípadn? proxy atd. Abyste si to zjednodušili, tak místo interních IP adres jste VPS p?i?adili vlastní domény, práv? s koncovkou .dev. Dev je zkrácen? anglické sloví?ko development – vývoj.

Google to samoz?ejm? ví a po domén? .dev opravdu tvrd? šel. Nová doména p?itom nem?la lehkou cestu. U ICANN panovaly obavy, že by mohla zp?sobovat kolize, práv? proto, že jí hodn? vývojá?? už používá. P?vodn? se její delegace m?la oddálit, dokud se detailn? neprozkoumá, jaký dopad by mohlo mít její zavedení.

Co se týká problém? pro nevývojá?e, tak m? moc scéná??, jak by mohlo dojít k problém?m nenapadá. N?které skripty by si teoreticky mohly myslet, že když mohou zavolat doménu .dev tak jsou ve vývojovém prost?edí. To už mi ale p?ijde p?itažené za vlasy. I když u programátor? nikdy nevíte jaké kde mají pojistky :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2019

Forpsi zná snad každý, aby také ne podle graf? CZ.NIC je to sou?asná hostingová dvojka. Také je to jeden z t?ch starých dinosaur?, kte?í…

Jak je to s hodnocením domén s klí?ovým slovem ve vyhledávání

Téma domén obsahujících klí?ové slovo jsem se v?noval už d?íve. Tentokrát jsem našel zajímavé informace a souhrn na Search Engine Journal,…

Jak vybrat dobrou doménu – billboard test

Vybrat dobrou doménu pro váš budoucí projekt je ob?as na dlouho. Za?ínáte pozitivn? nalad?ní, ale ?asem se dostanete do stádia – vše je…


Komentáře

(nezobrazuje se)