P?íb?h za prodejem domény wisdom.com za 475K USD

404m.com, 5. července 2020 ve 00:32:18, 1x přečteno
P?íb?h za prodejem domény wisdom.com za 475K USD

V devadesátých letech se MysticKrewe ujal psa svých p?átel, kte?í opustili m?sto. Pes se mu už od za?átku velice líbil a ud?lal na n?j velký dojem, a?koliv v té dob? domácího mazlí?ka ani necht?l.  Byl to úžasný pes, super chytrý, k?íženec ?erného labradora a pitbulla. Práv? kv?li tomu, že byl chytrý jej pojmenoval “wisdom” (moudrost).

N?kolik let poté jej využil jako maskota pro své nahrávací studio. Dokonce si registroval doménu wisdom.com. O pár let pozd?ji pes zem?el. Pro MysticKrewe to bylo zdrcující a na mnoho let upadl do depresí. O doménu se však staral dál, a?koliv s ní nem?l spojený žádný projekt. B?hem t?chto let dostával pravideln? nabídky na odkup domény, ale vždy je odmítal. Doménu bral jako poctu svému ztracenému nejlepšímu p?íteli.

Pak p?išel rok 2000 a s ním i dot-com bublina. Objevila se velká poptávka po doménách. Na trh vstupovali nové spole?nosti la?né po doménách. Hned n?kolik skupin tla?ilo na MysticKrewe, aby doménu prodal a neustále navyšovali svou nabídku. ?ástky se vyšplhaly na hodnotu, kterou MysticKrewe ozna?il za “life changing” (takové které zm?ní život). To už nešlo ignorovat.

P?vodn? získal wisdom.com za nic. V za?átcích Internetu nestály domény nic. Sta?ilo vyplnit ty správné papíry. Údajn? by nikdy za doménu nemusel zaplatit žádné peníze za prodloužení, pokud by jeho sysadmin neud?lal u domény n?jakou zm?nu, jejíž sou?ástí byla i zm?na smluvních podmínek. V tomto p?ípad? by 475K byl ?istý zisk. Ovšem náklady na doménu se b?hem t?ch n?kolika let vyšplhali na stovky dolar?. Stále to však byl významný neo?ekávaný zisk, který mu umožnil získat peníze pro vytvo?ení další cool komunity pro úžasné lidi.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. ?ervna – 5. ?ervence

Pomalu nám za?ínají prázdniny, což se v?tšinou na aukcích expirovaných .cz domén moc neprojeví. Klesá však aktivita p?ímých prodej?. Na…

Doména Voice.com prodána za 30M USD

Tak tu máme opravdu velký prodej .com domény, který se za?adí do historických tabulek. Spole?nost MicroStrategy prodala jednu ze svých top…

Dvouznaková doména IJ.com prodána za 550K USD

Doménový broker a zakladatel spole?nosti Phenom, která se zabývá zprost?edkováváním prodeje domén, James Booth se na Twitter pochlubil…


Komentáře

(nezobrazuje se)