Od 1. ?ervence budou všechny nové weby za?azeny do mobile first indexu

404m.com, 14. června 2019 ve 02:30:13, 7x přečteno

Ub?hly tém?? t?i roky, co Google p?edstavil mobile first index. Tedy index, který obsahuje ohodnocené mobilní verze stránek a tento index preferuje p?ed tím desktopovým. Postupem ?asu byly do mobilního indexu za?azovány další a další weby, dokonce i ty, které pro mobily rozhodn? optimalizované nebyly.

Když jej Google p?edstavil vyvolalo to zna?ný rozruch. Responzivní weby, totiž m?ly jinak rozložené prvky, dokonce ?ást navigace bývá ?asto schovaná a teprve po kliknutí se objeví. Jak víme, tohle vše má vliv na hodnocení stránek ve vyhledávání. Našt?stí Googlebot už je n?kde jinde než v dobách, kdy jsme tohle vše opravdu drsn? ?ešili. Dnes používá jádro Chromium pro vykreslování stránek, a tak mu v?tšina JavaScriptu p?ímo na stránce ned?lá problém. Navíc Google v kv?tnu 2019 p?islíbil, že Chromium v Googlebotovi bude pravideln? aktualizovat. Obecn? tak Googlebot zvládne stránku správn? vykreslit, a snad i pochopit, tak jak vypadá hned po na?tení. Pozor stále neumí provád?t na stránce další akce, takže neaktivuje t?eba infinity scroll.

P?iznám se, že jsem tomu až tolik pozornosti nev?noval. Když mi p?išel email z Google Search Console, že n?jaký m?j web byl do mobile first indexu za?azen, tak jsem koukl jak si vede a to bylo vše. S pozicemi to nijak výrazn? nehnulo a to i p?es p?íslib, že weby v mobile first indexu budou p?ednostn? zobrazovány uživatel?m s mobilním telefonem.

Od 1. ?ervence 2019 p?jdou všechny weby rovnou do Mobile first indexu a to a? jsou anebo ne optimalizované pro mobilní telefony. Tedy dostat se do starého dektopového indexu už z?ejm? nep?jde.

Pokračování na: 404m.com

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Mobile-first index kam se podíváš

Tento týden mi chodí jeden email za druhým, že m?j web byl p?idán do Mobile-first index a to dokonce i u web?, které jsou n?kolik let staré a…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

Znovu zlobí Twitter list, odkud ?erpám podklady pro tyto p?ehledy, takže jsem musel data sehnat trochu složit?jším zp?sobem. Pokud tedy n?co…


Komentáře

(nezobrazuje se)