Nový p?ír?stek v dividendovém portfóliu Barrick Gold ($GOLD)

404m.com, 19. června 2021 ve 00:41:47, 0x přečteno
Nový p?ír?stek v dividendovém portfóliu Barrick Gold ($GOLD)

Americká centrální banka ve st?edu (16.06.2021) nezvedla úrokové sazby. To vedlo ve ?tvrtek k pádu akcií spole?ností t?žících zlato. Samoz?ejm? se o tom hodn? psalo a jeden takový ?lánek jsem si p?e?etl. Zkusil jsem na ty akcie kouknout a celkem m? to zaujalo. Navíc n?které spole?nosti platí i zajímavé dividendy. Vzhledem k tomu, že už d?íve jsem p?emýšlel investovat do spole?ností t?žících zlato z d?vodu diverzifikace, tak jsem dnes hledal o tomto odv?tví více informací. No a nakonec i jeden titul p?idal to mého dividendového portfólia.

Pokud budete hledat informace o investování, tak na zlato narážíte po?ád. Ob?as jej n?kdo používá jako ukazatel, jindy se velcí investo?i zmi?ují jak je dobré mít jej v portfóliu. Asi nejlepší je vlastnit zlato ve form? ETF. Nicmén? to není tak úpln? pro m?. M? se více líbí myšlenka vlastnit akcie spole?ností, které zlato produkují. Jejich cena vesm?s kopíruje cenu zlata a navíc je zde prostor i pro r?st samotné spole?nosti.

Zlato aktuáln? stojí 1.764 USD za unci. V roce 2018 to bylo 1,2K. Nicmén? minulé léto byl vrchol kolem 2,08K. Není to tedy zas tak stabilní a r?stová komodita, jak ob?as m?žete nabýt dojmu z r?zných ?lánk? a videí. Samoz?ejm? v dlouhodobém horizontu a velkou inflací na obzoru se zajímavého r?stu z?ejm? ješt? do?káme.

Barrick Gold je jeden z nejv?tších t?ža?? zlata na sv?t?. 5 z 10 nejv?tších dol? na zlato pat?í práv? jim. Mimo zlato t?ží i m??, což je další zajímavá surovina. Na takto velkou spole?nost, s aktuální valuací 37,11 miliardy USD, je zajímavé že je bez dluh?. S dluhy, které dosahovaly 13 miliard USD se potýkala d?íve. Zvolila si cestu zbavit se jich, být mén? agresivní a generovat peníze. O?ezali náklady a to v?etn? managementu, zbavili se všeho, co nemá nic spole?ného s jejich hlavním byznysem. V roce 2018 dokonce ud?lali akvizici konkuren?ní spole?nosti Randgold Resources.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Prodané .cz domény 14. – 20. ?ervna 2021

Jen jedna doména se prodala za zajímavou ?ástku a to partybox.cz za 2.099 CZK na dAukce. Tato doména se však už v kv?tnu prodala na dAukce za…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XI.

Je zajímavé sledovat filmy o p?icházející finan?ní krizi jako Sázka na nejistotu, Den p?ed krizí anebo Wall Street: Peníze nikdy nespí, ale…


Komentáře

(nezobrazuje se)