Nový REIT v dividendovém portfoliu – Crown Castle Inc. (CCI)

404m.com, 10. února 2023 ve 01:35:06, 10x přečteno
Nový REIT v dividendovém portfoliu – Crown Castle Inc. (CCI)

Po 125 dnech jsem kone?n? n?co p?ikoupil do mého dividendového portfólia. Jednak jsem navýšil pozici v $AMT a nov? jsem p?idal podobnou spole?nost Crown Castle Inc. ($CCI).

V krátkosti je to americká spole?nost (REIT) poskytující služby infrastruktury pro telekomunika?ní pr?mysl. Crown Castle vlastní a provozuje konektivitu nap?íklad pro mobilní operátory, poskytovatele pevných linek a datacentra. Vlastní 85 tisíc mil (cca 136 tisíc KM) optických tras, 40 tisíc v?ží pro montáž antén a 115 tisíc za?ízení typu “Small Cells” (takové ty krabi?ky co se montují na sloupy, které posilují/rozši?ují mobilní signál).

5G je nejnov?jší generace mobilních sítí, která nahrazuje sou?asný standard 4G. 5G p?ináší významné zlepšení v oblastech jako jsou rychlost, spolehlivost a kapacita sít?, což umož?uje nové aplikace a služby, jako jsou vysokorychlostní mobilní p?ipojení, širokopásmová videa, chytré m?sta, virtuální a rozší?ená realita a mnoho dalších.

5G také p?ináší nízké latence, což znamená, že data se p?enášejí rychleji mezi za?ízeními a sítí, což je klí?ové pro aplikace, jako je ?ízení autonomních vozidel nebo služby v reálném ?ase. 5G také umož?uje v?tší kapacitu sít?, což znamená, že více za?ízení m?že být p?ipojeno sou?asn? bez ztráty kvality služby.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – srpen 2023

V srpnu jsem se zam??il hlavn? na REIT, které v sou?asném prost?edí vypadají zajímav?. Samoz?ejm? jsou i rizikov?jší, protože vysoké sazby,…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?ervenec 2023

?ervenec byl r?stový m?síc. Technologické tituly a jejich dobré výsledky táhly celý trh nahoru. V podstat? už jsem si za?al ?íkat, že tu…

Prodané .cz domény 05. – 12. února 2023

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala cool-nabytek.cz. Její cena se po 6 p?íhozech vyšplhala na 2.099 CZK. Vypadá to, že už byla…


Komentáře

(nezobrazuje se)