Nasm??ování parkovaných domén na web jej nem?že poškodit

404m.com, 13. září 2019 ve 17:51:47, 4x přečteno

John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google na to jednoduše odpovídá: „Ne, není. Je to naprosto v po?ádku.“ ale dodává trochu záhadné „… ale p?edpokládám že z toho nemáte žádnou p?idanou hodnotu nasm??ovat tyto parkované domény na váš web.“ Podle n?j jsou b?žné p?ípady, kdy t?eba u n?jaké offline reklamní kampan? se nasm??uje další doména na web. Snadn?ji se pak m??í dopad takové kampan?.

N?kte?í se bojí, aby nevznikla n?jaká duplicita, což p?i b?žném p?esm?rování domény nehrozí. To znamená že doména vrátí prohlíže?i stavový kód 301 anebo 302 (307). To samé uvidí Googlebot a dále to ne?eší. Respektive chvilku bude ?ekat jestli se nevrátí p?vodní obsah, pokud na domén? byl, a pak už mu to je jedno.

Další ?ást lidí má strach, že pokud má doména n?jakou špatnou reputaci, tak se p?esune i na web. Tohle se za roky mnohokrát ?ešilo, panovali kolem toho n?jaké mýty. Obecn? se ví že p?esm?rování p?enáší linkjuice (PageRank). Z toho si n?kte?í domysleli, že m?že p?enášet i negativní váhu odkaz?. Zvlášt? se to ?ešilo v dob?, kdy nezasv?cení lidé zjistili, že funguje negativní SEO (cca 5 – 10 let zp?t). John Mueller to jednou komentoval na Google Webmaster Hangout (tuším 2014), že Google tyto p?ípady dokáže odchytnout a osobn? se s takovým p?ípadem nesetkal navíc i v tomto p?ípad? funguje disavow tools. Nutno podotknout že nasm??ování penalizované domény m?lo za úkol v té dob? aktivovat nové algoritmy Google (Penguin, Payday loans), což je klidn? možné že n?kdy i fungovalo – zvlášt? u Payday loans (dnes už nahrazen YMYL). Google s tím však od té doby n?co ud?lal. Jediné relevantní studie (výsledky), co jsem na toto téma vid?l v posledních letech byly od black hat SEO komunity. Ty ukazovaly, že se p?enáší jen to dobré. Prost? jakoby tam m?l Google velký filtr, aby to n?kdo náhodou nezneužil.

Kdo už je na internetu dlouho ur?it? má za sebou spoustu (ne)úsp?šných projekt?, které zabalil. Domény si ?asto ponecháváme z nostalgických d?vod? anebo pokud to n?kdy rozjedeme znovu. Když už je máte tak pro? je nenasm??ovat na n?jaký úsp?šný projekt? Ublížit by nem?ly ????

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 9. – 15. zá?í

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala mytina.cz. Nejednalo se o odchyt ale uživatelskou akci. Nový majitel jí získal za 5K CZK.…

Prodané .cz domény 9. – 15. prosince

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala outdoorove.cz, která se vydražila na dAukce za 3K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele.…

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…


Komentáře

(nezobrazuje se)