NIXI plánuje zásadní zm?nu pravidel registrace domén: Investování do domén má skon?it

404m.com, 12. července 2023 ve 22:57:02, 4x přečteno

NIXI (National Internet Exchange of India), je nezisková organizace, která spravuje indickou doménu s kódem zem? .in. Její historie sahá až do roku 2003, kdy byla založena s cílem poskytnout open peering hub pro poskytovatele internetových služeb v Indii. Postupem ?asu se NIXI stala d?ležitým hrá?em na indickém internetovém trhu, a to i díky tomu, že spravuje všechny .in domény.

Doména .in je ccTLD vyhrazená pro Indii. Od svého zavedení v roce 1989 byla tato doména populární u indických podnik? i jednotlivc?, kte?í cht?li dát najevo spojitost s Indií.

V sou?asnosti už platí ?ada zákaz?, která omezují registrátory domén jakýmkoli zp?sobem podílet se na „domain squatting, domain grabbing, domain hoarding, doménový aukcích, odchytu domén anebo dokonce prodeji .in doménových jmen za výrazn? vyšší cenu než je publikovaná v MRP, kterou pravideln? ú?tují ve?ejnosti“. Nyní by se však tato pravidla mohlo retroaktivn? vztahovat i na na b?žné držitele domén.

NIXI má obavy, že n?kte?í registráto?i obcházejí toto pravidlo tím, že využívají držitelé domén jako své zástupce (prost? registrují domény na subjekty t?etích stran s cílem vyd?lat na doménách). Proto navrhuje, aby se toto pravidlo vztahovalo i na všechny držitele domén. To znamená i na legitimní investory do domén.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme…

Nejdražší prodané .cz domény v roce 2018

Rok 2018 je za námi. Nastal ?as zkompletovaná data a vyhodnotit jej. Všechna data jsou k dispozici v Doménovém rejst?íku, pokud byste…


Komentáře

(nezobrazuje se)