?NB drží sazby na 7 %, tak pro? mám na b?žném ú?t? nulu a co s tím?

404m.com, 25. února 2023 ve 23:49:16, 4x přečteno

M?j první osobní ú?et jsem si založil u KB. P?iznám se, že už ani nevím kdy to bylo. Tak 20 let? Stále ho tam mám a i p?es všechny ty vyšší poplatky, jsem nem?l nikdy d?vod banku m?nit, protože jsem nikdy nenarazil na zásadn?jší problém. Pomineme li nemožnost si vše nastavit online a ty poplatky. Jenomže tohle “jsem spokojený, tak pro? bych s tím n?co d?lal” vede ke stagnaci.

Na ú?et u KB mi chodí peníze a platím z n?j všechno možné. Mám to v?tšinou spo?teno tak, že ke konci m?síce mi tam zbude “rezerva na 6 m?síc?” a zbytek jde do investování. Tuto rezervu tam vícemén? bez zásahu držím už n?kolik let a s nulovým úrokem. Vždy jsem to bral jako n?co, co pot?ebuji mít ihned po ruce pokud bude pot?eba.

Nedávno jsem mluvil s kámošem, který také rád investuje do akcií, krypta atd. Musel s ú?tem ke KB tuším kv?li hypotéce. ?ekl mi že byl n?co ?ešit na pobo?ce a p?i té p?íležitosti se ptal na úro?ení, poplatky atd. Prost? proaktivn? se všude snaží vždy získat lepší podmínky, což je super vlastnost. No a nabídli mu Konto Bonus.

Konto Bonus je forma spo?ícího ú?tu u KB, kde m?žete držet hotovost a kdykoliv jí p?evést na sv?j osobní ú?et. Úro?ení je 2 % základ + 1,5 % fixní bonus a dalších 1,5 % pokud každý m?síc pošlete peníze na n?jaké KB investi?ní produkty. V pohod? tak m?žete mít 3,5 % p. a. , s m?sí?ním úro?ením, p?itom peníze nejsou nijak vázané. ?íkám si že to není špatné a pro? m? to nenapadlo už d?íve.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2022

Duben byl hodn? drsný válka na Ukrajin? zp?sobuje nejistotu, Covid v ?ín?, rostou úrokové sazby, rekordní inflace a navíc ve výsledkové…

Trip report: Mike Wiegele helicopter skiing

Kdyz na horach napadne cerstvy prasanek, tak si vsichni nadsenci rano privstanou, stoupnou si do fronty u lanovky a kdyz se otevre tak je prasanek do…


Komentáře

(nezobrazuje se)