Microsoft Windows 10 a 11: Jak opravit velmi pomalé ukládání soubor? v Pr?zkumníku soubor??

blog.zdenekvecera.cz, 6. ledna 2023 ve 14:42:30, 6x přečteno
Microsoft Windows 10 a 11: Jak opravit velmi pomalé ukládání soubor? v Pr?zkumníku soubor??

Stahujete soubor nap?íklad pomocí webové prohlíže?e a v zobrazeném okn? Pr?zkumníka soubor? (File Explorer, d?íve Windows Explorer) vybíráte umíst?ní, kam jej chcete uložit, nebo soubor ukládáte z libovolného programu pomocí volby „Uložit jako“ („Save As“).

V t?chto p?ípadech se m?že projevit problém, kdy uložení souboru trvá nesmysln? dlouhou dobu. T?eba i p?t sekund nebo déle. Na chvíli to vypadá, jako kdyby okno s výb?rem umíst?ní souboru zamrzlo.

Možná p?í?ina problému m?že být zp?sobena tím, že v levém panelu „Rychlý p?ístup“ (Quick access) v Pr?zkumníku soubor? máte p?ipojenou sí?ovou složku (poznáte ji i podle odlišné ikony), která ale není v danou chvíli dostupná. Zkuste proto z Rychlého p?ístupu smazat všechny sí?ové složky.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Microsoft Windows 10 a 11: Po vytvo?ení nebo smazání složky/souboru se okno Pr?zkumníka soubor? nep?ekreslí/neaktualizuje

Ve Windows 10 a Windows 11 se vám možná už stalo, že jste na Ploše nebo v klasickém okn? se soubory a složkami Pr?zkumník soubor? (File…

Jak ovliv?uje rychlost na?ítání vaše návšt?vníky

Celkem zajímavou infografika, o vlivu rychlosti webu na návšt?vníka, vyšla na kissmetric.com. Podobných pr?zkum? jste ur?it? ?etli n?kolik.…

Ultimátní test webhosting? – duben 2020

P?íští m?síc to bude rok, co jsem se pustil do testování dostupných webhostingových služeb od nejv?tších poskytovatel?. Už mi pomalu


Komentáře

(nezobrazuje se)