Microsoft Windows 10 a 11: Po vytvo?ení nebo smazání složky/souboru se okno Pr?zkumníka soubor? nep?ekreslí/neaktualizuje

blog.zdenekvecera.cz, 4. ledna 2023 ve 11:26:54, 4x přečteno

Ve Windows 10 a Windows 11 se vám možná už stalo, že jste na Ploše nebo v klasickém okn? se soubory a složkami Pr?zkumník soubor? (File Explorer, d?íve Windows Explorer) vytvo?ili soubor/složku, ale následn? se soubor/složka nezobrazila, protože se okno nep?ekreslilo. Stejný problém nastává p?i smazání soubor?/složek, kdy po smazání z?stává stále viditelný na stejném míst?.

Jako do?asné ?ešení m?žete po každém vytvo?ení ?i smazání souboru/složky stisknout klávesu F5, která donutí okno Pr?zkumníka soubor? znovu p?ekreslit/aktualizovat. Problém ale m?žete i jednoduše opravit pomocí dlouhodobého ?ešení.

Nyní by již m?lo p?ekreslení/aktualizace okna Pr?zkumníka soubor? v po?ádku fungovat. Pokud výše uvedené nepomohlo, m?žete zkusit odinstalovat aplikaci OneDrive, která ob?as tyto problémy také zp?sobuje.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Microsoft Windows 10 a 11: Jak opravit velmi pomalé ukládání soubor? v Pr?zkumníku soubor??

Stahujete soubor nap?íklad pomocí webové prohlíže?e a v zobrazeném okn? Pr?zkumníka soubor? (File Explorer, d?íve Windows Explorer)…

Windows 10: Jak na hlavní panel p?ipnout ikonu Tento po?íta?, aby se po kliku otev?el seznam disk??

Pokud si ve Windows 10 p?ipnete pr?zkumníka (složku) na hlavní panel, bude se vám pokaždé otevírat okno s oblíbenými a nedávno…

Windows 10: Jak vypnout zobrazování nedávno použitých soubor? a používaných složek v Rychlém p?ístupu a v nabídce Start?

Pokud nechcete, aby se v Rychlém p?ístupu a v nabídce Start ve Windows 10 zobrazovaly soubory a složky, se kterými jste nedávno nebo ?asto…


Komentáře

(nezobrazuje se)