Mají vliv na pozice v Google zrušené penalizace?

404m.com, 6. dubna 2018 ve 02:20:08, 3x přečteno

Na pom?rn? zajímavou otázku odpovídal John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google v rámci videí SEO Snippets. Dotaz zn?l zdali Google bude chovat záš? v??i stránce, která byla d?íve penalizována.

John nejd?íve ?ekl, že penalizace u Google nejsou ale pouze manual actions (manuální zásahy). Pokud n?jaká stránka porušuje pravidla, tak na ní p?ijde pracovník Google. Jestliže skute?n? zjistí porušení pravidel, tak jí ozna?í a ona pak bude penalizována. Manuálních zásah? je více druh?, v závislosti na mí?e porušení pravidel se to pak projeví na její viditelnosti.

O tom, že jste dostali manuální penalizaci se dozvíte v Google Search Console. M?l by vám také dorazit email. Následn? m?žete porušování pravidel napravit a stránku nechat znovu zkontrolovat. Pokud je vše v po?ádku tak dojde k zrušení penalizace (manual action). Jenomže vrátí se stránka na své p?vodní pozice?

Podle Johna Google nechová žádnou záš? a stránka se vrátí tam kam pat?í. Samoz?ejm? u Google se n?co neustále m?ní a p?epo?ítává, takže výsledná pozice nemusí už být ta p?vodní. Pokud by se však nic nezm?nilo, tak by se vrátila na p?vodní pozici. Je také t?eba brát ohled na postupné zpracování výsledk? Google, takže cesta na pozici, kam stránka pat?í m?že trvat delší dobu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Když váš web Google oznámkuje jako ryzí spam

Ta nejnižší, n?kde jsem se setkal s pojmenováním žlutá anebo neviditelná, nemá skoro žádný vliv na váš web. V Google Webmaster Tools jí…

Jak je to s hodnocením domén s klí?ovým slovem ve vyhledávání

Téma domén obsahujících klí?ové slovo jsem se v?noval už d?íve. Tentokrát jsem našel zajímavé informace a souhrn na Search Engine Journal,…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…


Komentáře

(nezobrazuje se)