Kam až dosáhne Google?

404m.com, 27. dubna 2020 ve 17:41:52, 3x přečteno

Google je v sou?asnosti jednou z nejv?tších technologických firem na sv?t?. Co se týká Internetu, tak žádná jiná spole?nost, na n?m nemá v?tší dosah. P?emýšleli jste n?kdy, kam až dosáhnou jeho technologie? Kde m?že sbírat data?

Existuje mnoho zp?sob? jak data sbírat. V?tšina lidí nemá ani nejmenší pon?tí, jak takový sb?r dat probíhá a co všechno lze získat. Na druhou stranu ta v?tšina je také bezstarostn? odevzdává.

Google Chrome je s p?ehledem nejpoužívan?jší internetový prohlíže? na sv?t?. Pokud vezmeme všechna za?ízení tak, podle statcounter.com jej používá 63,69 % uživatel?, s velkým odstupem je pak Safari s 18,35 %. Firefox je t?etí s 4,42 %. P?ekvapeni? Chrome vládne Asii, Africe a Jižní Americe. S tím jak klesá cena chytrých telefon?, tak se zvyšuje jeho podíl na celosv?tovém trhu.

Ješt? d?ležit?jší je však Google Android, opera?ní systém, díky kterému žije v?tšina chytrých telefon?. Celosv?tový podíl je 72,26%, druhý je iOS se 27,03% a pak dlouho dlouho nic… KaiOS (0,32%), Samsung OS (0,16%) anebo n?jaký Windows (0,1%) jej neohrozí.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 27. dubna – 3. kv?tna

Nejdražší z nich byla zrcadleni.cz, která se po 33 p?íhozech vyšplhala na 6.153 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První…

Google najde a identifikuje více jak 25 miliard spam stránek každý den

P?ed pár dny Google vydal na svém blogu pro webmastery zprávu o tom jak bojoval se spamem a dalším závadným obsahem v roce 2019. A?koliv je…

Jak bojoval Google s webspamem v roce 2017

Google vydal výro?ní zprávu boje s webspamem za rok 2017. Webspam ozna?uje stránky, které se snaží manipulovat s výsledky vyhledávání ve…


Komentáře

(nezobrazuje se)