Je výhodné sjednat pojišt?ní majetku on-line?

pojisteni.cz, 22. ledna 2019 ve 09:39:41, 2x přečteno

Stále váháte nad pojišt?ním n??eho tak d?ležitého, jako je Vaše nemovitost, prost?ednictvím internetu? Vaše p?ípadné obavy vyvrátíme a jednoduchý návod na sjednání pojistky vám p?idáme jako bonus. Pojišt? vašeho majetku u nás sjednáte rychlostí tornáda.

No samoz?ejm?! Tak snadno, jako jste zvyklí si sjednat pojišt? na cesty po zahrani?í a o jejichž platnosti dnes již nikdo nepochybuje, je to i s pojišt?ním nemovitosti (odpov?dnosti, úrazu apod.). Veškeré platné dokumenty (pojistnou smlouvu, záznam z jednání i podrobné pojistné podmínky) Vám zašleme na Vámi uvedený mail. Vy si je m?žete (a nebo nemusíte) vytisknout, pro ten pocit, že držíte v ruce d?ležitý dokument. Nicmén? jeho fyzická podoba není v?bec podstatná.

Nesmysl. Nepot?ebujete zat?žovat p?írodu vytišt?ním dokument? o tom, že máte pojišt?nu nemovitost. Sta?í, když budete mít smlouvu v elektronické podob?, protože p?i nahlášení p?ípadné škodní události po Vás nikdo smlouvu chtít vid?t nebude. Sta?í nahlásit ?íslo pojistkyje to opravdu velmi snadné. A navíc ušet?íte minimáln? 6 list? papíru o velikosti A4 (o které se navíc pak doma staráte a uklízíte je na n?jaké super místo, abyste je pozd?ji, v p?ípad? nutnosti, v?bec nebyli schopni dohledat :-). Dalším d?vodem, pro? je i elektronické sjednání plnohodnotné, je fakt, že nám tento zp?sob povolily n?které modern? smýšlející pojiš?ovny a jsme pod stálým dohledem ?NB, takže si nedovolíme nabízet nic, co by neodpovídalo zákon?m.

Tak tomu nev??te a naopak se zaradujte, že ušet?íte. Veškeré slevy, které nám pojiš?ovny poskytují, my obratem promítneme do výsledné ceny na webu a je tedy pro zákazníka mnohdy nepochopiteln? nízká. Ale za málo pen?z od nás získáte hodn? muziky. Žádný strach, pojistné krytí je ve stejné výši jako u dražších pojistek z b?žných pobo?ek – vše je vid?t už v návrhu smlouvy, kde si zvolíte, jaké parametry p?esn? Vám vyhovují a k nim i odpovídající krytí.

Pokračování na: pojisteni.cz

Související články

?astý dotaz: strom spadlý na d?m

Pokud se tak stalo v d?sledku stá?í ?i nemoci stromu, bude záležet pouze na dobré v?li pojiš?ovny, jak s vámi situaci vy?eší. Pravd?podobn?…

Marketingové taktiky e-shopu a poučení z retailu

Kamenné maloobchody a řetězce vyvinuly během tučných i hubených let mnoho technik, jak zákazníky nejen navnadit a získat, ale hlavně k…

Nebezpečí ITU aneb když se o svobodu internetu bojí i EU

Pamatujete na dohodu ACTA, která se tajně připravovala v EU? Náš velvyslanec jí dokonce v Japonsku “předběžně podepsal” či jak to…


Komentáře

(nezobrazuje se)