Jak využít customer lifetime value (CLV) v marketingu?

patrikpilous.cz, 13. března 2023 ve 19:13:44, 4x přečteno
Jak využít customer lifetime value (CLV) v marketingu?

Mnoho odborník? tvrdí, že jedna z nejd?ležit?jších metrik, které by m?l marketingový manager nebo majitel e-commerce projektu chtít v?novat zvláštní pozornost, se týká celoživotní hodnoty vašeho zákazníka neboli CLV. Tato metrika jednoduše ?íká, co m?žete o?ekávat od pr?m?rného zákazníka v pr?b?hu vašeho obchodního a transak?ního vztahu. A to vyjád?eno p?edevším v utracených financích. V tomto ?lánku se podíváme, co je CLV a jak ho konkrétn? využít v marketingu a reklam? p?edevším e-commerce projekt?.

Celoživotní hodnota zákazníka (CLV) je celková ?ástka, kterou by m?l zákazník utratit ve vaší firm?, e-shopu nebo za vaše produkty b?hem trvání pr?m?rného obchodního vztahu. Pro? je to v?bec tak klí?ové znát? Protože vám pomáhá p?i rozhodování o tom, kolik pen?z investovat do získávání nových zákazník? a udržení t?ch stávajících.

CLV vám pom?že pochopit a posoudit aktuální loajalitu zákazník?. Pokud u vás zákazníci stále znovu a znovu nakupují, je to obvykle dobré znamení, že ve svém podnikání d?láte správné v?ci. Navíc ?ím v?tší je CLV, tím mén? musíte vynaložit na náklady na získávání nových zákazník?.

CLV dává v?tší smysl m??it u reten?ních výrobk? jako jsou nap?íklad kontaktní ?o?ky nebo dopl?ky stravy. Tyto produkty lidé nakupují v jasných intervalech stále dokola a pro vás je zásadní si tyto lidi držet, protože vám p?inášejí pravidelné peníze. N?které v?ci, jako je nap?íklad kuchy?ská linka, lidé kupují pom?rn? z?ídka a tak bude možná CLV ?asto rovno jednomu ?i dvou nákup?m.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

Marketingový mix: Co jsou 4P a jak nad nimi p?emýšlet?

Marketingový mix je ob?as brán jako synonymum ke zkratkám 4P, 5P, 7P, 8P nebo 4C. Jedná se o extrémn? známý a pro v?tšinu lidí i…

P?ipravte PPC kampan? na rok 2017

Dnes jsem m?la na E-Business Akademii dvacetiminutovou p?ednášku se stejnojmenným názvem. A protože tohle téma se do dvaceti minut narvat fakt…

Slovenská WY Group pokra?uje v nákupech hosting?, další akvizicí je ONEbit

Koncem kv?tna jsem psal ?lánek, že WY Group koupila Savana a te? spole?nost vydala zprávu o další úsp?šné akvizici. Tentokrát se jí poda?ilo…


Komentáře

(nezobrazuje se)