Jak na vaše A/B testování bude reagovat Google?

404m.com, 8. května 2018 ve 00:35:55, 4x přečteno

John Mueller se objevil na Redditu a v sekci TechSEO zodpov?d?l pár desítek otázek. Mezi nimi byla i jedna týkající se A/B testování, které je stále oblíben?jší metodou optimalizace. P?emýšleli jste n?kdy nad tím, jak vlastn? na A/B testování bude reagovat Googlebot? A je správné mu omezit p?ístup?

A/B testování je metoda, kdy náhodnému anebo vybranému vzorku lidí ukazujete n?co jiného. S dostate?ným vzorkem pak m?žete posoudit zdali bude lepší ponechat variantu A nebo p?ejít na variantu B. V?tšinou se testuje hlavn? uživatelská p?ív?tivost a efektivita ur?itých prvk? nap?íklad na konverzní pom?r. Pokud máte eshop m?že být A/B testování zdroje velmi cenných informací. Ty mohou mít až tak velkou váhu, že z nevýd?le?ného projektu ud?lají ziskový.

Jenomže ukazovat dv?ma skupinám rozdílný obsah by mohlo být klidn? vykládání jako black hat technika, zvlášt? když bude mít Googlebot pocit, že mu podsouváte n?co jiného než b?žným návšt?vník?m. Takže jak na A/B testování pro Google?

John Mueller doporu?uje Googlebota nijak neovliv?ovat. Rozhodn? mu nepodsouvat žádný specifický obsah, protože to opravdu m?že být považováno za black hat SEO techniku zvanou cloaking. Místo toho se k n?mu máte chovat jako k b?žnému uživateli, tedy bu? spadne do testovací skupiny anebo ne.  Když se mezitím dostane na jinou verzi webu, tak to nevadí. Tedy za p?edpokladu, že zam??ení stránky z?stane stejné. Jako p?íklad problémového zam??ení uvádí affiliate na p?j?ky vs komiksy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vliv brandingu a podvědomí o značce na pozice ve vyhledávačích

Řekněme, že máme dva stejné weby, co se týče popularity, kvality odkazů a tak dále, nicméně web A uživatelé vyhledávají pomocí…

Seznam kontext – dotestováno

Počínaje zítřkem ukončuje Sklik testování kontextu – prokliky z kontextu už budou placené stejně tak, jako ty ve vyhledávání. Pokud z…

Bojíte se penalizace ve vyhledáva?ích? Tak investujte do zabezpe?ení vašeho webu!

N?kte?í majitelé až chorobn? ?eší SEO. Jsou ochotni jít do extrémních úprav jen aby získali pomyslené SEO bodíky. Pokud to není na úkor…


Komentáře

(nezobrazuje se)