Jak snadno a rychle p?enést opera?ní systém Windows a všechna data na nový disk? Vyzkoušejte klonování disku

blog.zdenekvecera.cz, 22. prosince 2023 ve 09:47:11, 5x přečteno
Jak snadno a rychle p?enést opera?ní systém Windows a všechna data na nový disk? Vyzkoušejte klonování disku

P?echod na nový disk, a? už v?tší nebo stejn? velký, je v dnešní dob? relativn? snadnou záležitostí. ?ešením je funkce obecn? známá jako klonování disku. Klonování p?enese všechna data z p?vodního disku, v?etn? opera?ního systému a bootovacího sektoru.

Díky tomu, že data na p?vodním disku nejsou nijak dot?ena, tak je to proces i bezpe?ný. Pokud by se p?ece jen p?i klonování n?co nepovedlo, tak stále máte k dispozici starý disk s p?vodními daty.

Samsung pro svoje disky nabízí bezplatnou aplikaci SAMSUNG Data Migration. Nový disk Samsung jakkoliv p?ipojíte k po?íta?i – klidn? extern? p?es ráme?ek pomocí USB nebo USB-C. V aplikaci vyberete zdrojový (p?vodní) a cílový (nový) disk. Pokud máte disk rozd?lený na více oddíl?, zrovna m?žete ur?it velikost oddíl? na novém disku.

bohužel s touto aplikací nem?l št?stí. Aplikace za dvanáct hodin ?ekání nezpracovala ani jeden megabajt dat a nedokázala odhadnout zbývající ?as. Pro p?enos jsem proto vyzkoušel aplikaci Acronis Cyber Protect Home Office.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Subreg (Gransy s.r.o.) ?elí zatím své nejv?tší krizi

Spole?nost Gransy s.r.o., která je známá hlavn? díky své služb? Subreg, byla cílem kybernetického útoku s vážnými d?sledky. Postižené…

Bezpe?nostní seriál 3 – Postup p?i odstra?ování napadení

V dnešním ?lánku se podíváme na obecné postupy ?ešení po napadení webu. Konkrétní p?íklad odstran? napadení si m?žeme ukázat n?kdy…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na


Komentáře

(nezobrazuje se)