Bezpe?nostní seriál 3 – Postup p?i odstra?ování napadení

cn130.com, 20. srpna 2018 ve 00:46:20, 5x přečteno

V dnešním ?lánku se podíváme na obecné postupy ?ešení po napadení webu. Konkrétní p?íklad odstran?ní napadení si m?žeme ukázat n?kdy p?íšt?, ale není to nic zajímavého ???? Nejt?žší je vždy napadení najít.

Jestliže web používá n?jaké API, v?etn? hesel, pro komunikaci s t?etí stranou a klí?e/hesla se nachází v databází, ke které se mohl dostat úto?ník, tak je t?eba všechna hesla/klí?e ihned zm?nit.

Pokud jste obdrželi varování z hostingu o napadení webu, je t?eba ihned po jeho vypnutí odpov?d?t, že na tom pracujete a jaká jste už podnikli kroky (vypnutí webu). Tohle je d?ležité, protože váš web mohou kompletn? vypnout za vás a pak m?že být problém p?i jeho ?ist?ní. N?které úkony se dají d?lat p?es internetový prohlíže?, což vyžaduje aby webhosting nebyl vypnutý.

Hosting vám také nepsal jen tak, museli to n?jak zjistit. T?eba na základ? n?jakých log? (co úto?ilo a kam). Tohle vše vám m?že pomoct s hledáním napadení – ušet?it hodiny práce. Stá?í je o to jen požádat.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Jak vám WordFence m?že zachránit SEO body

WordFence je plugin do WordPress, který má za úkol zvýšit bezpe?nost instalace. Dokáže se postarat o n?které druhy útok?, obsahuje funkce pro…

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Vánoční seriál Ga’s al Rhula: Unikátní pro vyhledávače i návštěvníky

Titulek stránky je obecně považován za jednu z nejdůležitějších částí. Mají jej v oblibě nejen SEO šamani, ale je to právě on, kdo…


Komentáře

(nezobrazuje se)