Jak se migruje obrovská databáze bez výpadku

souki.cz, 2. srpna 2015 ve 20:13:56, 20x přečteno

N?které úkony jsou primitivní, dokud je nepot?ebujete provést na trochu v?tším projektu. Hezkým p?íkladem je t?eba migrace databáze – jednoduchý úkon p?i velikosti 20 MB, ale daleko komplexn?jší pro 400 GB.

Na jedné stran? se databáze vyexportuje a na druhé importuje. Nic komplikovaného. Jenže pokud je databáze velká, tak tenhle p?íkaz m?že najednou místo vte?in b?žet klidn? i dny. T?žko m?žeme napsat klient?m, že budou eshopy na víkend offline, a? jdou zatím k vod?. Tudy cesta nevede.

Pokud se migruje jen mezi dv?ma stroji, lze na to jít jednodušeji. M?že se zastavit databázový server, p?ekopírovat p?ímo datové soubory a na druhé stran? spustit. Tento postup je výrazn? rychlejší než import/export, ale také má svá omezení.

Kopírování v?tšího množství dat navíc stejn? n?jakou dobu trvá, takže to je sice rychlejší než import/export, ale po?ád tam je relativn? dlouhý výpadek. My jsme ale migrovali na úpln? jiné ?ešení (AWS Aurora), takže pro nás tento postup stejn? nebyl použitelný. Kdyby u vás byl, ur?it? se koukn?te na nástroj Percona XtraBackup – výrazn? s tímto postupem m?že pomoct.

Pokračování na: souki.cz

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2017

Czechia se pustila do odvážné kampan?, podle ní mají „nejvýkonn?jší virtuální servery na trhu“. A to díky investici ve výši 5 milion?…

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2018

Druhý prázdninový týden táhly p?evážn? zab?hnuté zna?ky, i když ne všechny. ?ím se blížily prázdniny ke konci, tím více se tweetovalo…


Komentáře

(nezobrazuje se)