Jak mi jde investování na eToro – listopad 2023

404m.com, 2. prosince 2023 ve 23:27:52, 4x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – listopad 2023

V listopadu jsem pokra?oval s výjimkou jednoho týdne, kdy jsem byl pracovn? mimo, s pravidelným logováním mých myšlenek a obchod?. P?itom zárove? na eToro píšu i p?ehled zpráv, které jsem ?etl. Hlavn? jsme se zam??il na ropu, kde jsem ?ekal že vystoupá nahoru a dalo by se vyd?lat na jejím shortování p?es ETF $SCO. Nakonec se to nestalo, ale d?lo se mnoho dalších v?cí.

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na eToro budu psát poznámky. Najdete je zde. Souhrn z nich pak ud?lá AI :)

Listopad byl jeden z nejaktivn?jších m?síc? v roce, který jsem ukon?il tém?? 19 % v cash. Když trh roste moc se mi nechce nakupovat. Celkov? vzrostlo portfólio za listopad o 9,36 %, což je slušné.

?ekal jsem že ropa p?jde k 90 USD, ale vypadá to že krize na st?edním východ? ani OPEC+, kte?í cht?jí snížit výrobu jí tam nedostalo. Takže si budu hledat n?jaké nové p?íležitosti.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování na eToro VII. – listopad 2021

V kv?tnu tohoto roku jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu…


Komentáře

(nezobrazuje se)