Jak mi jde investování na eToro II. – ?erven 2021

404m.com, 1. července 2021 ve 23:27:30, 0x přečteno
Jak mi jde investování na eToro II. – ?erven 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami a shortování.

?erven za?al dob?e. Prodal jsem se ziskem n?kolik pozic BNB a ADA. Postupn? jsem byl zhruba 40 % v pen?zích a trh kryptom?n nevypadal, že by cht?l n?jak moc klesat. Za?al jsem tak p?emýšlet o rozší?ení do stran. Za?al studovat nové kryptom?ny a nakupovat je. Nepo?ítal jsem s v?tším propadem než 20 %. Což byla chyba. Propad p?išel a na dno už jsem nem?l peníze :)

Te? mám spousty pozic, které z?ejm? ješt? pár m?síc? neuzav?u. P?iznám se, že jsem podobný vývoj o?ekával, nechal jsem se však zlákat pozitivními zprávami. Kryptom?ny už pat?í mezi další aktiva, kde na trhu se p?elévají peníze od chudých k  bohatým. Takže cílem bohatých je vyvinout psychický tlak na chudé, aby prodali za levno. Tento proces jsem odhadoval že potrvá celé prázdniny a vyst?ídá se n?kolik taktik nap?íklad kdy cena bude velmi pomalu a pozvolna klesat anebo dojde k masivnímu propadu. Cílem budou psychologické hranice (celá ?ísla). Výhoda je, že sest?elením BTC spadnou výrazn? i altcoiny. Ve výsledku tak více mohou vyd?lat práv? na nich.

Z 10 obchod? jsem nakonec ud?lal 53,47 USD zisku. Celkov? jsem asi stále moc chamtivý a 20 % zisku plus spread ud?lat b?hem pár dní nejde. Volatilita tomu zrovna moc nesv?d?í. Na druhou stranu ?lov?k tuší, že jednou to p?jde nahoru a s 10 % se nechce spokojit. Co kdyby práv? zítra to už let?lo jen nahoru. Hmm špatný p?ístup … pot?ebuji trénovat sebekáze? a držet se plánu :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Prodané .cz domény 28. ?ervna – 4. ?ervence 2021

Za?ali nám prázdniny a s nimi i výrazn? klesla aktivita lidí na internetu. Všichni cht?jí být venku a užívat. Dohnat to, co bylo za poslední…

Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…


Komentáře

(nezobrazuje se)