Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021

404m.com, 5. prosince 2021 ve 01:52:59, 2x přečteno
Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021

Listopad byl hlavn? o hlášení hospodá?ských výsledk?. N?co spadlo a toho využil, n?co narostlo a m?l jsem z toho dobrý pocit. Koncem m?síce se za?aly objevovat problémy na trhu a za?alo se zase mluvit o bublin? atd. Tento týden tomu dal i trochu za pravdu, ale spíše se trhy bojí Omicronu. No uvidíme, bude to ješt? zajímavé.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

V SRP mám nejv?tší pozici v Rimini Street, Inc., což je spole?nost, která poskytuje zákaznickou podporu pro software velkým firmám. Jejich akcie si postupn? budovaly krásnou pozici až na 11,30 USD/akcie, aby pak po zve?ejn?ní výsledk? slet?ly na 7,97 USD. Postupný tlak na trhy a p?esouvání kapitálu z malých spole?ností do st?edních a pozd?ji ze st?edních do velkých, pak srazili akcii až na 6 USD. SRP tak tento m?síc skon?ilo opravdu hluboko v ?ervených ?íslech. A to -49,04 %. Wow :)

Co se týká $RMNI tak jsem pro?ítal i konferen?ní hovor, nešlo mi do hlavy pro? to tak spadlo. EPS bylo odhadováno na 0,11 USD a nakonec bylo -0,08 USD, to byl d?vod propadu. Obrat narostl ale klesl zisk oproti Q2. Meziro?n? však rostou a to v?etn? po?tu klient?. Chybí jim zkušení obchodníci, což je aktuáln? brzdí (musí si je vycvi?it). Cash mají dostatek (103M USD). Zam??ují se na r?st. V roce 2026 cht?jí mít obrat 1 miliardu. Aktuální market cap je 521,6M USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. listopadu – 5. prosince 2021

Poslední listopadový den nám p?inesl hezké p?ekvapení v podob? prodeje domény odeslano.cz na dAukce za 10.333 CZK. Doména se prodala po 37…

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)