Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2023

404m.com, 5. listopadu 2023 ve 00:19:24, 4x přečteno

?íjen byla tedy p?kná jízda. Spousta spole?ností byla k mání za super ceny, ovšem p?evážn? ty, které mají n?jaký dluh anebo jsou spojené s finan?nictvím. P?iznám se, že jsem byl asi až moc opatrný. Byl jsem na vážkách u tolika spole?ností. Do toho ješt? krize na st?edním východ?, kde se to m?že snadno prom?nit v další vále?nou zónu.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC. Toto portfólio nadále nerozši?uji. V podstat? ?ekám na další bull run BitCoin, aby se nejv?tší investice zhodnotily a portfolio zruším.

BitCoin se kone?n? dostal p?es 30K, dokonce chvilkami je nad 35K. T?ža?i na to reagují, ale zatím ne dostate?n?. Bude to chtít i r?st technologických akcií. Nicmén? zatím t?žím s volatility na ú?tu eToro, kde ke to bez poplatk?, takže se tam dá hezky spekulovat (viz. Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…


Komentáře

(nezobrazuje se)