Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2023

404m.com, 5. dubna 2023 ve 00:07:57, 2x přečteno

B?ezen byl ve znamení ?ekání co bude dál s bankami. Jestli se vše zastaví u Silicon Valley Bank a Credit Suisse anebo budou padat i další banky. ?íkal jsem si, že pokud p?jdou dol? bankovní tituly co už mám v portfóliu tak p?ikoupím, nakonec ale nic nespadlo zas až o tolik. Nakonec jsem koupil n?co jiného.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. S tím jak se ot?ásá bankovní sektor, tak roste cena $BTC a rostou i t?ža?i. Nicmén? stále jsem ješt? po?ádn? v mínusu.

RP je moje oblíbené portfólio, které jsem za?al budovat ze spole?ností, které na trh vstupovali jako SPAC. Vzhledem k tomu že se jedná p?evážn? o technologické spole?nosti, tak jim aktuální situace nesv?d?í. Pád Silicon Valley Bank, kde ?ada z nich má peníze tomu moc nepomohl.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…


Komentáře

(nezobrazuje se)