Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

404m.com, 5. února 2021 ve 01:08:07, 1x přečteno
Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Jak mi to postupn? šlo se m?žete p?e?íst v p?edchozích ?láncích. Investuji pro zábavu, takže jakékoliv informace zde neberte jako doporu?ení, n?kdy spíše jako odstrašující p?íklad :)

Velký r?st BitCoin m? donutil se znovu zamyslet nad kryptom?nami, vlastn? jen BTC. Když jsem si to poskládal, tak mi p?išel jako zajímavá spekulace. Neinvestoval jsem p?ímo do BitCoin, ale akciích fondu, který je zprost?edkovává – GBTC. ?ím více jsem nad tím potom p?emýšlel, tím více mi to dávalo smysl. Popravd? nev??ím kryptom?n? jako takové, ale že na tom lidi budou chtít vyd?lat. Zkusil jsme si trochu tu chamtivost i spo?ítat a vše sepsal do ?lánku Co se stane s BitCoin až p?ijdou na n?j zam??ené ETF?. Je to taková spíše no?ní m?ra tv?rc? BTC.

GBTC jsem koupil 07.01.2021 za cca 48,90 USD/kus. Takže jsem trefil špi?ku :) Vše pak spadlo dol? spole?n? s BTC. Te? to trochu za?íná zase r?st. I tak aktuáln? je kurz GBTC 37,96 USD, takže jsem -23,75 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…

Jak mi jde investování XX. – shrnutí za b?ezen 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XXI. – shrnutí za duben 2021

V dubnu jsem hodn? p?emýšlel co dál. V?noval jsem se studiu a snažil se p?ijít na kloub tomu co funguje, kde jsem ud?lal chyby a co bude…


Komentáře

(nezobrazuje se)