Jak ICANN nakonec zablokoval prodej .org domény

404m.com, 14. května 2020 ve 16:37:42, 2x přečteno

Když se za?alo ve?ejn? mluvit o prodeji domény .org (respektive registru PIR) soukromé spole?nosti Ethos Capital, vypadlo to že na záchranu už je pozd?. Všechno už bylo rozb?hnuté a dokonce už i prosákla možná cena za transakci 1,135 miliardy USD. O možných problémech nejd?íve psaly odborné blogy, pozd?ji se strachu neziskových organizací z  navýšení cen chytla i masmédia. Osobn? jsem to m?l za uzav?ené. Nev??il jsem, že by ICANN zasáhl. No a jak se ukázalo. Stále ješt? umí bouchnout do stolu.

V listopadu 2019 se objevila zpráva, že organizace ISOC (Internet Society) hodlá prodat doménový registr PIR (Public Interest Registry) do soukromých rukou Ethos Capital. PIR zárove? zve?ejnil, že opouští sv?j neziskový model a chce se stát takzvanou Benefit corporation. V USA je B-corporation jsou zákonem definované ziskové spole?nosti, které cílí na ve?ejné blaho. Jedná se tedy o formu obchodní spole?nosti, která musí spl?ovat ur?itá kritéria.

Proti prodeji se strhla vlna nevole hlavn? ze strany neziskových spole?ností, které .org doménu využívají. Následn? se za?alo rozbírat, co je vlastn? Ethos Capital za?. Když se zjistilo napojení na vlivné politiky, tak se mimo obav o zvedání ceny objevily i spekulace, že by t?eba n?kdo mohl za?ít omezovat obsah na doménách .org, pokud by mu nevyhovoval. Na .org totiž sídlí i velké množství organizací pro boj s korupcí.

Nelíbilo se jim, že by se PIR m?l zm?nit z toho co je na entitu, která bude sloužit korpora?ním zájm?m akcioná??. Nový vlastník nemá žádný smysluplný plán jak chránit a sloužit komunit? .ORG. Prodej by navíc ukon?il úkol, který PIR tém?? 20 let plnil a to zajistit neziskový provoz .ORG registru. Velkým problémem je také netransparentnost. Ethos Capital nebyl schopný dodat kompletní vlastnickou strukturu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Možná už víme za kolik se prodala .org

Nezisková organizace Internet Society (ISOC) prodala registr PIR  (Public Interest Registry) a s ním v podstat? i doménu .org. Kupcem je soukromá…

Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?ervence

Nejdražší prodanou .cz doménou byla tento týden livetherm.cz.  Po 27 p?íhozech se její cena vyšplhala na 3,8K CZK. Vypadá to, že majitel…


Komentáře

(nezobrazuje se)