Guest post: Covid-19 a business v ?ín?

podnikanivusa.com, 14. března 2020 ve 15:22:27, 0x přečteno

Ur?it? mn? n?kte?í ze ?tená?? blogu znají jako spoluzakladatele DeliBarry.com. Nicmén? v online e-commerce businessu se pohybuji již od roku 2007 a více jak 10 let jezdím do ?íny ?ešit a kontrolovat výrobu našeho zboží. Za tu dobu jsme se vybudovali skv?lé kontakty v ?ín? a aktuáln? krom? kancelá?í sklad? v ?R a USA máme i sklad a vlastní lidi v Shenzhenu v ?ín?. Nyní zatím pro úzkou skupinu n?kolika firem ?ešíme full-service dovoz zboží z ?íny na klí?, když by m?l n?kdo ze ?tená?? blogu zájem, a? se mi klidn? ozve na martin@delibarry.com. Za tu dobu jsem toho v ?ín? a v obchodu s ní zažil opravdu spoustu a bylo by to spíš na knihu než na ?lánek, ale rozhodn? jsem nezažil nic takového, co by se dalo srovnat se situací posledních dvou m?síc?. Níže jsou rychlé zápisky z “fronty”.

V?tšina továren v ?ín? zavírá kv?li oslavám ?ínského nového roku. Veškeré vyrobené zboží se nám úsp?šn? da?í poslat pry?. Covid-19 už se v ?ín? aktivn? ?eší, ale výrobu dole na pob?eží kolem Shenzhenu postihnout nestihne, továrny už ale informují o p?icházejících problémech a o?ekávaných zpožd?ních (ale nic v takovém rozsahu, co se stane následn?), objevují se první problémy s nedostatkem nákladních ?idi?? pro vnitrozemské svozy do p?ístav? (v menší mí?e se to ale d?je každý rok).

V ?ín? to je opravdu zajímavé. Ale situace je tedy výrazn? horší než se obecn? píše (?ást našich lidí posílám mimo pevninskou ?ínu na Hainan, kde je situace lepší), ono tím, jak je tam ta výroba extrémn? propojená, že každý d?lá n?jaký díl, tak když chybí víc jak p?lka díl?, tak se prost? nevyrobí nic. Nás to tedy tak nepostihuje, protože jsme rad?ji vy?ešili co šlo p?ed ?ínským novým rokem, ale v??ím, že pro spoustu business?, co v?ci ?ešení just-in-time to m?že poškodit velmi výrazn?. Vlastn? te? je úplný kolaps výroby, továrny mají zp?t ani ne t?etinu lidí, ale chybí v?tšina sou?ástek. V?tšina vládních ú?ad? skoro nefunguje (celnice), vlaky z ?íny byly zastaveny do konce února (což se ukáže pozd?ji jen jako zbožné p?ání), cargo nelze posílat v civilních letadlech (nelétají), jen v cargo letech (a t?ch je velmi málo) a v?tšina rejda?? svoje kontejnerové lodní cesty zrušila (není moc co posílat), spousta lodí dokonce stojí v p?ístavech, což narušuje lodní cesty po celém sv?t?. I již vyrobené zboží z ?íny skoro nejde dostat. Podle mého odhadu a odhadu mých lidí v ?ín? to vypadá, že minimáln? do p?lky b?ezna se výroba na plno nerozjede. A t?ch 4-6 týdn? výpadku už nikdo nenahradí, dodate?né kapacity moc nejsou. Je to fakt docela zajímavá situace, jak virus dokáže paralyzovat tak velkou ekonomiku. Situace se dá nazvat kritickou hrani?ící s kolapsem ekonomiky. Z ?ínských velkom?st jsou m?sta duch?.

Situace je po?ád velmi špatná až extrémní. Nikdo skoro nic nevyrábí (pro zahájení výroby je nutné žádat speciální vládní povolení a je nutné dodržovat velmi p?ísné hygienické podmínky s kontrolou zam?stnanc? n?kolikrát denn?), obchodní týmy továren jsou naprosto paralyzované, takže ?as nejde moc využít ani pro nacen?ní výroby nového zboží do budoucna. První zboží (které se nemuselo vyráb?t) se nám poda?ilo po velkém úsilí z ?íny odeslat. Jsou již zavedeny masové restrikce pro pohyb kdekoliv v ?ín? (každý dostává svou barvi?ku, která ?íká, jak hodn? se m?že pohybovat). V?tšina ?ínských továren avizuje naprosto apokalyptické scéná?e a odhaduje, že se do dubna nic nevyrobí (to se našt?stí ukáže jako špatný odhad), obecn? panuje velmi negativní nálada (horší v ?ín? nebyla nikdy) a denn? mi chodí spousty zpráv z ?íny, jestli jsem v po?ádku.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Jak je to s t?mi Pay Per Post systémy? Opravdu je Google nemá rád?

Nedávno jsem napsal další ?lánek o PRyardu. Objevilo se op?t pár dotaz? a komentá?? k celému konceptu Pay Per Post. Asi nejzajímav?jší mi…

Tiptrans – logistika v dob? Coronaviru

Napsat tento ?lánek m? napadlo když jsem si p?e?etl o té cest? do Kanady. Musel jsem se usmát, protože i já v tu dobu cestoval a to do Vietnamu.…

Guest post: Najlepšia sim karta pre turistu v USA

ke? som sa pres?ahoval do USA, ceny paušálov sa mi zdali prehnané. ?udia tu bežne platia okolo $100 mesa?ne s viazanos?ou na 2 roky. Ak chcú…


Komentáře

(nezobrazuje se)