Google nedoporu?uje u v?tších web? p?ehán?t to s odkazy na hlavní stránce

404m.com, 5. září 2018 ve 00:04:04, 2x přečteno

Op?t tu máme jednu zajímavost k onpage SEO o kterou se pod?lil John Mueller p?i Google Webmaster Central office-hours hangout. Jeden tazatel se zeptal Jestli odkazování z hlavní stránky webu na všechny podstránky m?že zmást Google. Odpov?? je, že za ur?itých okolností ano.

U menších webových stránek to nevadí, dokonce je to b?žnou praxí. Webové prezentace s 10 – 20 stránkami mají b?žn? na hlavní stránce odkazy na všechny tyto podstránky. Ovšem u v?tších webových stránek, m?že kv?li tomu Google ztratit p?ehled o jejich sémantické struktu?e. Tedy jak jsou stránky uspo?ádány, navzájem propojené a jaký mezi sebou mají vztah. Konkrétn? nap?íklad co jsou kategorie, stánky vysoké úrovn? anebo naopak nižší úrovn?.

Obecn? na hodnocení ve vyhledáva?ích ?istá struktura nebude mít moc velký vliv, ale zvlášt? u níže postavených stránek to pom?že, protože si je Googlebot spojí t?eba s kategorií, která je hodnocena lépe.

P?edevším definitivn? zapomeneme na všechny ty experimenty s neindexováním (noindex,follow) kategorií, rubrik a stránkování, protože jsme m?li pocit, že vypadají špatn? ve vyhledávání, matou Google, ztrácí linkjuice atd. Taky jsem si to zkusil, zajímavý nápad a pokus, ale nefungoval. Pokud bych p?itom v?d?t to co John Mueller ?ekl, tak bych s experimentováním v?bec neza?al.

Pokračování na: 404m.com

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

O d?ležitosti stránek rozhoduje na kolik kliknutí se k ní dostane návšt?vník z hlavní stránky

John Mueller tentokrát na Google Webmaster Central hangout potvrdil jednu zajímavou teorii, která tu s námi je už n?jaký ten pátek. O…

Pozor na JavaScriptové odkazy, ne všechny umí GoogleBot procházet

Google dlouhodob? vzbuzuje dojem, že toho umí opravdu hodn? a je technicky dále než si myslíte. V PR se však ?asto p?ehání a ?asem zjistíte,…


Komentáře

(nezobrazuje se)