Google a HSTS

404m.com, 1. listopadu 2020 ve 01:02:57, 4x přečteno

HSTS (HTTP Strict Transport Security) je mechanizmus, který ?íká prohlíže?i, že má na web p?istupovat pouze p?es zabezpe?ený HTTPS. Vkládá se do hlavi?ky stránky nej?ast?ji p?es .htaccess. Což by m?lo vypadat následovn?.

HTTPS v?tšina lidí používá u svého webu, protože bez n?j by prohlíže?e mohli zobrazovat nezabezpe?eno a tím pro návšt?vníka snižovat jeho d?v?ryhodnost. Pár lidí také v??í v plusové body do SEO u Google.

Ve skute?nosti má ale HTTPS hlavn? sloužit k ochran? p?enesených dat. Není problém vytvo?it free Wi-Fi a sbírat data lidí, kte?í se jí rozhodnou využít. HTTPS výrazn? snižuje rizika. Data jsou z velké ?ásti pro kyberslídila ne?itelná.

A jak vlastn? prohlíže? s HSTS pracuje? Nap?íklad takový Chrome když narazí na stránku, kde mu server vrátí HSTS tak se sám postará o p?esm?rování. Vrátí stavový kód 307.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Google nasadí reklamu na svou homepage, chce prost? víc pen?z

Tento rok má Google v plánu velice kontroverzní nasazení reklamy na domovskou stránku své mobilní aplikace, kterou mají snad všechny mobily s…

Kolik stojí odstran?ní výsledku z Google v USA? Jeden muž musel zaplatit 100K

Pokud o vás n?kdo ší?í na internetu lži, pomluvy p?ípadn? nenávistný obsah, tak díky Evropskému soudu musí Google smazat takovýto odkaz z…


Komentáře

(nezobrazuje se)