Dávat název webu do Title z pohledu Google nep?ináší žádnou výhodu

404m.com, 17. srpna 2019 ve 23:09:34, 3x přečteno

Je pom?rn? zab?hnutým zvykem dávat název webu do titulky stránky (title). Osobn? to n?kde používám a jinde ne. T?eba na 404M to je jen na titulní stránce, zbytek stránek obsahuje název p?ísp?vku. V každém p?ípad? na hodn? webech je to b?žná záležitost. 13. srpna 2019 se práv? toto téma ?ešilo na Google webmaster central hangouts. Na otázku odpov?d?l John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google.

Otázka kterou dostal zn?la – “Google má tendence p?idávat brandový název webu do výsledku vyhledávání a?koliv to není napsáno na webu (v tagu Title). P?íkladem je t?eba Hubspot, kde p?idává název do nadpisu výsledku ve vyhledávání. Jedná se tedy pouze estetickou záležitost anebo je to signál, který by Google rád vid?l na webech – (p?idání brandu to titulky).”

John odpov?d?l, že to d?lají automaticky, protože zjistili, že to pomáhá uživatel?m lépe pochopit kontext individuálních stránek, které zobrazují ve výsledcích vyhledávání. V každém p?ípad? si nemyslí, že z toho získáme n?jakou výhodu. Tedy p?idáním brandu do titulky stránky. Nem?li bychom to kopírovat. Googel to d?lá jen pro uživatele, aby lépe pochopili zdali je vaše stránka pro n? relevantní. Ob?as titulku prost? p?epíší anebo zkrátí (zvlášt? u mobil?). ?asto na základ? položeného dotazu. To samé platí i pro popis (m?ní jej, zkracují).

Co bychom si z toho m?li vzít? P?edn? tag title by m?l obsahovat 50 – 60 znak?, takže pokud z n?j odstraníte název domény, webu anebo zna?ky, tak se vám uvolní místo. Lépe tak m?žete popsat o ?em stránka je, což ve výsledku m?že mít zanedbatelný vliv na SEO, ovšem daleko v?tší t?eba na po?et proklik?. Detailn?ji popsaná titulka m?že zaujmout a to nemluvím t?eba o tom že tam p?idáte n?jaké emoji ?i podobnou v?c :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google testuje výsledky bez URL

Pro Google bylo vždy charakteristické, že výsledky jsou jednoduché a p?ehledné. Vidíte mod?e titulku stránky, pod tím je zelen? URL a pak…

Collabim – instantní prášek na SEO?

Poslední tři měsíce jsem měl možnost sledovat SEO z poněkud více manažerského pohledu, než dřív. Měl jsem možnost komunikovat s…

Klasické chyby p?i psaní ?lánk? aneb pro? ani kvalitní obsah netáhne návšt?vnost z vyhledáva??

Minulý rok jsem si za?al d?lat takovou menší wiki o doménách. Je sou?ástí 404M a najdete jí zde. Když mám ?as a chybí inspirace na ?lánky…


Komentáře

(nezobrazuje se)