Co te? s akciemi ?EZ?

404m.com, 24. června 2022 ve 00:22:07, 3x přečteno

Že se n?co na ?EZu bude dít jsem tušil podle toho podivného r?stu v posledních m?sících. Jist? válka na Ukrajin? žene cenu elekt?iny nahoru a ?EZ má nejlepší výsledky za hodn? dlouhou dobu, ale je to prost? ?EZ. M?že vyd?lat 2x tolik, ale dvojnásobná dividenda z toho nebude. Navíc ve vzduchu byla i n?jaká regulace trhu anebo rozhodnutí stav?t co nejrychleji další reaktory. Prost? mi to nesed?lo.

?íkal jsem si jestli n?kdo n?co neví a prost? nenakupuje ve velkém. Trochu jsem doufal t?eba ve v?tší dividendu. Stát pot?ebuje peníze a v ?EZ jich je dost, navíc další by vybral z 15% srážkové dan?.

Nakonec se ukázal ten pro m? nejmén? pravd?podobný scéná?. Insider m?l informace, že vláda bude chtít koupit 100 % podíl bu? v celém ?EZ anebo ?ásti. Osobn? jsem si to netipoval, protože akcioná?i drží 30 % ze spole?nosti co má market cap p?es 620 miliard CZK a 180 miliard prost? stát nemá. I kdyby koupil jen ?ást (elektrárny) tak to prost? bude hodn?. Stát te? pot?ebuje šet?it. Tohle jsem si celou dobu ?íkal a proto tuto variantu považoval za nepravd?podobnou.

Pár vyt?sn?ní jsem už zažil. Popravd? nejlepší mi vždy p?išlo po?kat na nabídku, aby bylo jasno a prodat. Ne?ekat jak dopadne obchod. V t?chto chvílích se narýsuje ?ára p?es kterou cena nejde a m?že pouze klesnout. Navíc držím akcii, z které už nic nebude. Nemá budoucnost. Zmizí z burzy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Když trh dává, tak berte

Za poslední rok jsem se setkal s n?kolika okamžiky, kdy jsem byl na vážkách zdali reagovat na trh, který mi nabízí jasnou p?íležitost. Nutno…

Jak mi jde investování na eToro VIII. – prosinec 2021

V kv?tnu tohoto roku jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2022

B?ezen byl pro m? celkem p?ekvapením. Sice jsem o?ekával uklidn?ní situace na trzích kv?li situaci na Ukrajin?, ale naopak p?edpokládal že se…


Komentáře

(nezobrazuje se)