CloudFlare – konferen?ní hovor Q1/2022

404m.com, 11. května 2022 ve 00:44:20, 4x přečteno

P?ed pár dny jsem do mého portfolia p?idal spole?nost ClouFlare ($NET), která se zam??uje na kybernetickou bezpe?nost, cloudové služby a t?ží ze své celosv?tové sít?. V mnoha ohledech je zcela unikátní a ?ekl bych bez po?ádné konkurence. Jedná se o r?stovou spole?nost, která se snaží investovat všechny vyd?lané peníze do vývoje, výzkumu a r?stu.

Spole?nosti se poda?ilo dosáhnout za první kvartál tohoto roku obratu 212M USD, což je meziro? nár?st o 54 %. Operating income (p?íjem po ode?tení náklad? za služby) byl 4,9M USD (p?ed rokem m?li ztrátu 7,5M USD). Tento kvartál byl t?etím v ?ad? kdy byli s operating income v plusu. Jejich snahou je p?itom držet náklady, tak aby negenerovali zisk. Zisk na akcii (EPS) byl 0,01 USD.

Velmi zajímavé je hodnota Net Revenue Retentio, tedy kolik je schopna spole?nost vyd?lat na prodlužování a prodeji dalších služeb už existujícím zákazník?m a tady mají 127 %, což by m?lo být že v pr?m?ru se zákazníka meziro?n? získali o 27 % více pen?z.

Co se týká free cash flow (co jim zbylo po zaplacení všech náklad?), tak byli v mínuse 64,4M USD (Q1/2021 to bylo mínus 2,2M USD). Hlavním d?vodem byla unikátní srážková da? 30M USD.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že…

Prodané .cz domény 9. – 15. kv?tna 2022

Tento týden byla nejdražší prodanou doménou aquajachymov.cz, která se vydražila na dAukce za 1,3K CZK. Zájemce jí získal po 13 p?íhozech a…

CloudFlare ($NET) – Q3/2022

CloudFlare ($NET) je jedna z v?tších pozic v mém rostoucím portfóliu. Celkem jsem postupn? nakupoval 3x a navíc mám pár pozic i na…


Komentáře

(nezobrazuje se)