CloudFlare ($NET) – Q2/2022

404m.com, 5. srpna 2022 ve 15:13:32, 2x přečteno
CloudFlare ($NET) – Q2/2022

Od roku 2022 se má za?ít výrazn? na obratu spole?nosti podílet R2 Object Storage. R?st se však ?eká i v dalších segmentech (CloudFlare application services, Cloudflare zero trus).

“A? už bude recese sebehorší, firmy internet neopustí. Nevzdají se cloudu a nevrátí se k lokálním krabicím a balí?kovému softwaru. Hacke?i se nep?estanou hackovat, takže kybernetická bezpe?nost z?stane i nadále nutnosti a ne n?co co je jen hezké mít.

Toho všeho jsme již nyní sv?dky, nebo? naše hrubá míra prodloužení služeb v každém regionu v první polovin? roku dosáhla historického maxima od našeho vstupu na burzu. Nejsme odolní v??i recesi, ale s žádným jiným CEO bych si te? místo nevym?nil.”

“Jak jsem již ?ekl v minulém ?tvrtletí, líbí se nám, že v souboji se sít?mi Zscaler a Palo Alto vyhráváme. protože náš produkt je lepší a dokáže se škálovat tak, aby vyhovoval pot?ebám komplexních organizací. A zatímco v oblasti zero trust space jsme stále relativn? noví, tak stále ?ast?ji se s nimi st?etáváme.”

Pokračování na: 404m.com

Související články

CloudFlare – konferen?ní hovor Q1/2022

P?ed pár dny jsem do mého portfolia p?idal spole?nost ClouFlare ($NET), která se zam??uje na kybernetickou bezpe?nost, cloudové služby a t?ží…

Lockheed Martin ($LMT) – Q2/2022

V?era reportovala výsledky spole?nost Lockheed Martin ($LMT), kterou mám v dividendovém portfoliu. Pozice není velká cca 2,5 %, ale jedná se o…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že…


Komentáře

(nezobrazuje se)