CZ.NIC zve?ejnil seznam administrativn? vy?azených domén

404m.com, 23. dubna 2022 ve 00:33:23, 3x přečteno

Organizace CZ.NIC, která se stará o naší národní doménu .cz se rozhodl zve?ejnit seznam domén, které jsou administrativn? vy?azené. To znamená, že se na nich nezobrazuje žádný obsah (jsou vy?azené z DNS zóny) a ani se s nimi nem?že vlastník ?i registrátor nijak nakládat. Na seznamu je také uvedeno, pro? jsou vy?azené a datum.

V?tšina domén na tomto seznamu je vyražena z d?vodu v karantén? p?ed zrušením z d?vodu nesprávných údaj? držitele/nesd?lení zástupce. Tento stav nastává, pokud CZ.NIC pojme podez?ení, že doména není registrována na validní kontakt s adresou v EU. Pokusí se vlastníka vyzvat k náprav? a ten pokud tak neu?iní o doménu m?že p?ijít. M?li byste tak dbát na to, aby vaše doména m?la validní e-mail, telefonní ?íslo a hlavn? doru?ovací poštovní adresu. Ov??ení totiž m?že prob?hnout i zasláním doporu?eného dopisu.

Další d?vod který najdeme je rozhodnutí orgán? ?inných v trestním ?ízení. To jsou žádosti policie. Doména m?že být odstavena pokud na dochází k zjevné páchání trestné ?innosti. Otázkou je co se s t?mito doménami d?je a kdy jsou uvoln?ny. Nejstarší je blokována od 7.3.2014 a expirovala 30.10.2014.

Pak tu máme rozhodnutí soudu/RS. RS je rozhod?í soud. Jedná se o doménový sport, který nebyl ješt? rozhodnut, p?ípadn? byl rozhodnut tak že doménu asi nesmí používat nikdo :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Hromadné ověření volných .cz domén

Nemusíte být doménový spekulant, aby jste potřebovali ověřit zdali je volných pár set .cz domén. Občas prostě máme udělaný seznam

Smazané domény v?etn? rank? na jednom míst? – SmazaneDomeny.cz

Nedávno jsem zkusil koupit pár .cz domén a r?zným zp?sobem je prodat. Domény které jsem registroval nebyly m?j výmysl. Jen tak m? nenapadlo…

Prodané .cz domény 5. – 11. srpna

Tak tu tento rok máme první týden, kdy se žádná doména ?eských aukcích neprodala za 1K+ CZK. Možná ude?ili naplno prázdniny anebo prost?…


Komentáře

(nezobrazuje se)