Smazané domény v?etn? rank? na jednom míst? – SmazaneDomeny.cz

404m.com, 24. dubna 2021 ve 23:03:18, 1x přečteno
Smazané domény v?etn? rank? na jednom míst? – SmazaneDomeny.cz

Nedávno jsem zkusil koupit pár .cz domén a r?zným zp?sobem je prodat. Domény které jsem registroval nebyly m?j výmysl. Jen tak m? nenapadlo zaregistruji si super doménu a prodat jí. Prost? jsem si vybral pár kousk? ze seznamu, který jsem vygeneroval z dat z mých projekt? volnedomeny.xyz a Doménový rejst?ík. N?které jsem prodal, jiné nasm??oval na affiliate a dv? ješt? nabízím (hypotekynabydleni.cz na Webtrhu a burbon.cz na Subreg). Jasn? to?ím tady pár stovek na provizích jen tak pro zábavu, ale na mou obhajobu s úsp?šnosti desítek procent ;)

V?tšina za?áte?ník?, kte?í se pustí do domén, si myslí, že si prost? zaregistrují domény, vytvo?í portfólio a za?nou prodávat. Ve skute?nosti v?tšina prodejných kousk? není dílem aktuálního stavu mysli, ale pracuje se s daty – seznamy, které vyhodnocujete podle r?zných metrik. Nap?íklad já jsem použil tématické seznamy a historické prodeje. Stejn? tak ale m?že domainer pracovat t?eba s databází ochranných známek, patent?, rejst?íkem firem atd. anebo jeden z nejefektivn?jších nástroj? v?bec a to je seznam smazaných domén. Jist? jsou to stovky, tisíce, desítky tisíc, stovky tisíc položek denn?. Ale je rok 2021 a není problém dat?m p?i?adit n?jaké hodnoty a se?adit si je, filtrovat atd. S dobrou automatizací to jde d?lat s minimem úsilí…

R?zné databáze smazaných domén tu vždy byly a budou. Jenomže ve v?tšin? p?ípad? se jedná o fan projekty, které vznikli z hecu anebo jako sou?ást n?jakého školního zadání. Po?ádný komer?ní projekt pro .cz doménu tu dlouhou dobu nebyl. A co znamená po?ádný? Že za ním stojí n?kdo, kdo rozumí nejen doménám, ale i spekulování s nimi. Prost? n?kdo z oboru.

SmazaneDomeny.cz vytvo?it a provozuje Wladass. Ten se doménám v?nuje už hezkých pár let a jeho prodeje .cz domén vídáte pravideln? v ned?lních p?ehledech prodaných .cz domén. Navíc má zkušenosti i s tvorbou a prodejem web?, ?ekn?me se SEO bonusy. Podle toho také vypadá výb?r hodnot p?i?azených k doménám, ale vezm?te to postupn?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Zajímavá rovnice na výpočet autority domény

Dneska jsem po delší době brouzdal po BHW a hledal informace k PBN. Pár věcí mě zlobí a potřeboval jsem kouknout, jestli někdo neřešil…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Prodané .cz domény 28. ?ervence – 2. srpna

Nejdražší doménou tohoto týdne je jablonovysad.cz za 3.302 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První záznam o obsahu na


Komentáře

(nezobrazuje se)