Bitcoin mining vs. battery storage

podnikanivusa.com, 27. dubna 2024 ve 21:26:17, 4x přečteno

N?kdy si ?íkám, že jsme ve špatném byznysu. Sít? na battery storage se staví podobn? jako sít? na bitcoin (baterie jsou také v kontejnerech, že to vypadá skoro identicky).

Elektrická sí? také výrazn? podporuje. V Ercotu (TX) se údajn? platí $125k ro?n? na každý 1 MW baterie (jen za to, že stojí v pohotovosti, kdyby je sí? pot?ebovala, a ve v?tšin? p?ípad? je ani nepot?ebuje). Navíc majitelé baterií provád?li arbitrážní obchody… a to kolikrát tak nezodpov?dn?, že si baterii kompletn? vybili a nemohli pak ani sí? udržet, když k tomu byli vyzváni. To se již zp?ísnilo novými pravidly viz ?lánek.

Prost? brutální GOLD RUSH versus bitcoin t?žení, kde neustále ?elíme zvyšování obtížnosti sít?, ?ešíme r?zné technické problémy, ?ešíme nekvalitní hardware, který je za chvíli pot?eba upgradovat. Nemožností cokoliv financovat a žádnými da?ovými kredity (i když té síti pomáháme regulovat úpln? stejn? jako více jak ty baterie). M?žeme vypnout na dlouhou dobu (baterie takovou kapacitu nemají).

Do toho t?žení se asi fakt pouští hlavn? idealisté. Ale finan?n? je na tom mnohem lépe, kdo jede podle mainstream proudu, využije všechny ty výhody politického klimatu na podporu soláru a baterií. M? tohle v?bec nedošlo, když ten zákon schválili, protože ty r?zné dotace nemám moc rád. Ale n?kdy ?íkám jestli si to ned?lám moc t?žké. A p?emýšlím, jak to pojmut do budoucnosti. Jestli n?kde taky n?jakou baterii p?idáme do mixu minimáln? na to si v tom omýt nohy a získat tu praktickou zkušenost. Je to stejná arbitráž s energií, jak vlastn? d?láme v miningu.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Riot Platforms, Inc. ($RIOT) – Q1/2023, co se d?je jak to vypadá

Spole?nost Riot Platforms, Inc. mám v mém velmi spekulativním portfóliu. Je to moje sázka na Bitcoin trochu jinak. Ne?ekal jsem však propad $BTC…

Jak funguje Bitcoin Ekosystém

Vzhledem k tomu, že téma virtuální kryptoměny Bitcoin se stává poslední dobou celkem atraktivní, poprosil jsem Carlose, aby pro 404M napsal…

Riot Blockchain ($RIOT) – Q1/2022

Spole?nost Riot Blockchain ($RIOT) je jedním z nejv?tších t?ža?? BitCoin. Nesnaží se však jen t?ží, ale budují kompletní infrastrukturu pro…


Komentáře

(nezobrazuje se)