Až 75 % Ameri?an? si myslí že by za využití jejich osobních dat m?ly firmy platit a nejvíce si cení historie navštívených stránek

404m.com, 12. července 2020 ve 01:54:51, 5x přečteno

Dneska jsem našel zajímavý pr?zkum, který si nechala spravovat spole?nost Ghostery, která stojí za stejnojmenným dopl?kem do internetových prohlíže??. Tento dopln?k blokuje skripty t?etích stran, které se snaží sbírat osobní údaje. Na Chrome má 2M uživatel?, ve Firefox p?es 1M uživatel? a na Ope?e p?es 5,5M stažení. V pr?zkumu byly položeny celkem zajímavé otázky.

35 % dotázaných nev??í, že spole?nosti, které mají p?ístup k jejich osobním údaj?m a lokalizaci si je nechají jen pro sebe anebo je ud?lají anonymními. P?iznám se, že jsem nikdy nep?emýšlel nad tím, že pokud dám n?jaké služb? souhlas se zpracováním osobních dat (což je ?asto podmínka užívání), tak jestli si je opravdu nechá pro sebe anebo anonymizuje jak slibuje. Podle GDPR byste m?li informovat s kým se o data pod?líte a jakou formou. Pokud p?ibude n?jaký nový partner, tak je t?eba aktualizovat smluvní podmínky a nechat je znovu schválit, jinak data dál posílat nesmíte.

77 % dotázaných souhlasí, že by jejich osobní data m?li být jejich osobním majetkem zaru?ený ústavou. Hmm tohle je nepochybn? zajímavý pohled na problematiku. Pokud moje osobní data, v?etn? geoloka?ních dat budou mým majetkem, tak by to jist? zajímav? ovlivnilo ostatní sou?asné zákony. Nap?íklad hacknutí webu a krádež tisíc uživatelských dat, by znamenalo že hacker neokradl jenom firmu, ale navíc tisíc dalších lidí. Co teprve SPAM? Když mi n?kdo pošle SPAM znamená to že zneužívá m?j majetek k obohacení se na m?? :)

83 % dotázaných by cht?lo právo, aby spole?nosti museli mít jejich explicitní souhlas ješt? než za?nou se sb?rem dat. Tohle u nás už ?áste?n? ?eší GDPR. Díky nové sm?rnici p?ibyla spousta checkbox?, za kterými se musí skrývat detailní popis k ?emu data pot?ebujete a jak s nimi zacházíte. Na druhou stranu ne na všechno pot?ebujete souhlas a ne každý má sepsáno jaká konkrétní data sbírá. Ono to ?asto je i technicky dosti problematické. N?které prohlíže?e toho prozradí více, než jiné a data se navíc ?asto sbírají a ukládají v surové podob? (logy, hlavi?ky atd.). N?kdy ani nemusí docházet k jejich úplnému zpracování.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12 ?ervence

Nejdražší prodanou doménou byla partyplanet.cz. Po 13 p?íhozech se její cena vyšplhala na 2K CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…


Komentáře

(nezobrazuje se)