Alenka v ríši domén

svetdomen.sk, 30. září 2011 ve 15:03:11, 46x přečteno

Priznám sa, že z rozprávok som vyrástol ve?mi dávno, no napriek tomu si aj dnes ?asto pripadám sám ako povestná Alenka v ríši divov. V tomto prípade Alenka v ríši domén. Ak ste presved?ený, že v oblasti internetových domén sa zázraky nedejú, verte, že i tu platí pravidlo „nikdy nehovor nikdy“.

Vä?šina z návštevníkov SvetDomen.sk má jasnú predstavu o tom, ?o je doména, trúfam si tvrdi?, že vä?šina z vás dobre pozná aj samotné pravidlá poskytovania menného priestoru v našej národnej internetovej doméne SK. Tieto pravidlá jasne definujú rôzne stavy, v ktorých sa môže internetová doména v ur?itom ?ase nachádza?.

A presne v tomto momente za?ína naša Alenka vstupova? do ríše kúziel a divov. Napríklad pod?a pravidiel SK-NIC pre stav domény HELD platí, že držite? domény je povinný v lehote 28 dní od vzniku tohto stavu zabezpe?i? zmenu registrátora na nového registrátora a zárove? zabezpe?i?, aby sa doména opätovne nedostala do stavu HELD. V opa?nom prípade má SK-NIC právo odstúpi? od zmluvy o doméne a zruši? záznam predmetnej domény. Doména by sa teda teoreticky mohla do stavu HELD dosta? maximálne dvakrát a potom by mala by? pod?a spomenutého pravidla zmazaná.

Len námatkovo som našiel hne? 10 domén, ktoré vo svojej bohatej histórii zrejme popierajú existenciu vyššie spomenutého pravidla a posúvajú nás do sféry rozprávok a kúziel v krajine neobmedzených možností. Všetkých 10 námatkovo vybraných SK domén má zaujímavú históriu. Nieko?kokrát sa v ich histórii opakuje dvakrát za sebou už spomenutý stav HELD a momentálne sú v stave TA alebo OK. Paradoxne však u toho istého užívate?a, ?o by malo by? pod?a spomenutého pravidla SK-NIC neprípustné! Bohužia? tento jav pretrváva nieko?ko rokov a zdá sa by? pod?a mnohých záznamov histórie domén bežný.

Pokračování na: svetdomen.sk

Související články

Štatistiky slovenských domén 2010

WebSupport.sk na svojom blogu už pred časom zverejnil  štatistický prehľad slovenských domén. V tomto skrátenom prehľade patrí k…

Trojznakové .cz domény v kv?tnu 2018

Trojznakové domény, obsahující jak ?ísla tak i písmen ubylo za poslední t?i m?síce 72.  Celkem je registrováno 16.905 domén, tedy zhruba…

Po?et TLD p?ekonal tisícovku

8. ?ervence bylo delegováno sedm nových domén prvního ?ádu – .studio, .live, .jprs, .game, .bcn, .barcelona a .airtel. V tento den po?et TLD v…


Komentáře

(nezobrazuje se)