5 v?cí, co jsem si odnesl ze SEOlogeru naživo 2023

patrikpilous.cz, 8. května 2023 ve 13:34:40, 3x přečteno
5 v?cí, co jsem si odnesl ze SEOlogeru naživo 2023

Na SEOloger 2023 jsem se t?šil již od minulého, pro m? prvního, ro?níku. To i p?es to, že SEO v sou?asnosti není mým hlavním zájmem. Jedná se totiž o uvoln?nou akci, která se skládá p?edevším z networkingu, piva, p?ednášek, bazénu, fotbálku a procházek. Každý si namixuje, co mu vyhovuje. Každý si z programu vybere. Nikoho nikam nikdo netla?í. A to je super.

SEOloger se každoro?n? koná v hotelu Skalský dv?r, který je kompromisem uprost?ed p?írody mezi Prahou a Brnem. I letos jsem si odnesl z této akce velmi pozitivní zážitek a samoz?ejm? i mnoho poznatk?, na co se zam??it. P?edevším ale m?že ?lov?k probrat vlastní problémy s lidmi, kte?í tomu rozumí a mohou poskytnout sv?j pohled na v?c. A co jsem si odnesl?

Nejp?ínosn?jší p?ednáškou pro m? byla o SEO v B2B SAAS od Michala Pecánka. B2B se poslední rok intenzivn? v?nuji a Michal m?l n?kolik velmi zajímavých poznámek. V posledních letech je velká poptávka po SAAS marketingu, ale také po SEO konzultantech, kte?í se specializují p?ímo na SAAS. Oproti e-commerce je zde mnoho specifik a tak se zdá tato specializace pom?rn? perspektivní.

SAAS spole?nosti jsou ?asto velmi bohaté a n?kdy i bez rozmyslu pálí peníze. Tyto firmy jsou r?stov? orientované a pot?ebují doru?ovat výkon. Michal pracoval v CDN77 a Ahrefs, takže ukazoval n?které p?íklady práv? na t?chto projektech. Také zde bylo n?kolik p?íklad? na Hubspotu. Jednalo se nap?íklad o magnety typu “Marketing template plan”. Hubspot to d?lá dob?e. Dává šablonu a následn? to i dost tla?í na lead, konverzi. Pokud vás to zajímá více, tak si doporu?uji proklikat jejich dopadové stránky na tyto výrazy.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

M?j rok 2023 v marketingu

Tak kone?n? si m?žu ud?lat ro?ní zhodnocení i na svém webu. Poslední 3 roky jsem si d?lal poctivé zhodnocení alespo? do Google Keepu. V únoru…

5 v?cí, které za?nu d?lat po SEO Restartu 2023

Konference jsou k tomu, abychom se inspirovali a dostali se ze svých zab?hlých kolejí. Restarty to mají dokonce v názvu. V?tšina výtah? z…

Post?ehy a zajímavosti z SEOlogeru naživo 2024

SEOloger je pro m? propojení p?íjemného s užite?ným. Vým?na zábavných pracovních historek, inspirace, poznávání nových lidí, setkání s…


Komentáře

(nezobrazuje se)