Zajímavý tip jak poskládat dividendové akciové portfolio

404m.com, 7. dubna 2022 ve 23:58:39, 8x přečteno

V posledních týdnech jsem se vrátil zp?t na Reddit, kde ?tu hlavn? názory na jednotlivé akciové tituly. Ob?as se tam objeví zajímavé vlákno, trochu off topic, které vede ?ekn?me k zajímavým nápad?m. Jeden uživatel se tam pochlubil jak si staví dividendové portfolio a musím ?íct, že m? to fakt donutilo zamyslet se :)

Najít dobré spole?nosti, do kterých se vyplatí investovat není až zas tak t?žké, když se držíte ve?ejn? známých pravidel. V podstat? sta?í vsadit na kvalitní blue chips a být hodn? trp?livý. Samoz?ejm? se ziskem roste chu? na riskantn?jší eskapády, ale sebekontrola a menší experimentování k tomu pat?í.

Na co však brzy narazíte je, že ETF vyhrávají nad vašim portfóliem. Je to zp?sobeno tím, že zatímco ETF kopírující S&P 500 p?ikupuje vít?ze, protože jejich zastoupení v indexu roste s jejich úsp?chem, tak v našem portfóliu máme spíše tendence ?edit poražené a v horším p?ípad? prodávat vít?ze.

Ono to samoz?ejm? n?jak funguje, protože spole?nosti ?asto p?ehnan? reagují na zprávy, politiku, ekonomické indikátory atd. Když koupíte svou oblíbenou spole?nost když jí zrovna trh trestá, že kvartální výsledky nep?ekonaly o?ekávání v kombinaci s nep?íznivými ukazateli sektoru, tak za t?i roky už to není relevantní. Jenomže trh v?tšinou spíše roste, než klesá, takže ?ekat s nákupem znamená držet peníze, které mohly vyd?lávat další peníze.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 4. – 10. dubna 2022

@DoménovýRobot prošel op?t svou databázi a podle algoritmu vybral zajímavé kousky, které jsou expirované a p?íští týden jim hrozí…

Jak mi jde investování XX. – shrnutí za b?ezen 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII.

Dostávám od vás pravideln? dotazy jak pokra?uji v investování a také jestli budete na pokra?ování muset ?ekat dalšího p?l roku :) Proto jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)