Zajímavé projekty na Solana – Tulip (Solfarm)

404m.com, 31. prosince 2021 ve 01:30:31, 5x přečteno
Zajímavé projekty na Solana – Tulip (Solfarm)

P?ed pár dny jsem díky Twitter narazil na zajímavý projekt na Solana. Jmenuje se Tulip (p?vodn? Solfarm) a nabízí celkem zajímavé možnosti jak efektivn?ji vyd?lat na už d?ených tokenech zvlášt? za?ínajících projekt?.

Tulip je DeFi projekt, který umož?uje efektivn?ji zhodnotit krypto, které už máte. Využívá liquidity pool projekt? Raydium, Orca a Saber efektivn?ji než to sami umí. A to hned dv?ma zp?soby. Umí liquidity pool na páku a automatickou reinvestici zisk?, což u liquidity pool s vysokým úro?ením m?že ud?lat opravdu hodn?. To vše hlavn? díky prakticky zanedbatelným poplatk?m na Solana.

Liquidity pool je mechanizmus díky kterému mohou fungovat decentralizované burzy. Kdokoliv do n?j m?že vložit kryptom?nový pár nap?íklad SOL-RAY a to v pom?ru jaký je aktuální kurz. Tento liquidity pool pak burza využívá, aby m?la dostatek krypta pokud n?kdo pot?ebuje provést sm?nu. Nap?íklad když máte SOL a chcete zm?nit za RAY, tak p?es burzu do liquidity pool vložíte SOL a podle kurzu dostanete RAY. Zárove? dojde k úprav? kurzu, protože te? je tam už více RAY než SOL.

Zárove? jako odm?nu máte nárok na ?ást poplatku za sm?nu, která se vloží do liquidity pool. Pokud to chcete studovat do hloubky, tak doporu?uji následující video:

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 27. prosince 2021 – 2. ledna 2022

Na druhém míst? je sobriety.cz, která se po 31 p?íhozech vydražila na dAukce za 5232 CZK. Vypadá to, že doména již byla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 22. – 28. listopadu 2021

Nejdražší prodanou .cz doménou tohoto týdne je photoguide.cz, jejíž cena se po 11 p?íhozech vyšplhala na dAukce na 1,5K CZK. Vypadá to, že…

Going down the crypto rabbit hole – za?átek

V kv?tnu jsem v rámci mého hledání zajímavých spole?ností, které cht?jí vstoupit na akciový trh narazil na SPAC $FTCV. Ten má p?ivést na


Komentáře

(nezobrazuje se)