Tvorba zdarma anebo za referenci

404m.com, 21. března 2019 ve 00:09:51, 3x přečteno

Dneska jsem na Webtrhu našel vlákno Vytvo?ím web zdarma za referenci. Je to zajímavý zp?sob jak získat své první zákazníky, které pak m?žete prezentovat t?m dalším. Že to bylo zdarma p?itom nemusí v?bec padnout. Byl jsem na obou stranách – n?co jsem pro n?koho zdarma tvo?il i n?kdo tvo?il zdarma pro m?, a tak bych se s vámi rád pod?lil o mé zkušenosti.

Pokud n?komu n?co d?láte zdarma, vždy si domluvte rozsah prací, jinak vás to m?že stát spoustu ?asu i nerv?. Pokud to podceníte, tak to poznáte hned p?i první ukázce vašich výsledk?, kdy vám zadavatel za?ne vysv?tlovat, co chce jinak.

P?i b?žné zakázce se ur?í rozpo?et, rozsah toho co se bude d?lat a p?ípadn? domluví další cena práce (údržba, provoz, další úpravy). To ?asto drží zákazníka zkrátka, aby si nevymýšlel nové a nové v?ci, p?ípadn? úpravy už stávajících. Jakmile zákazník uvidí výsledky, tak jeho fantazie ?asto nezní meze. Samoz?ejm? pokud to dává smysl je t?eba vystupovat prozákaznícky a n?co ud?lat navíc. Nikdy však ne?íkejte že dáváte sv?j ?as zdarma! M?žete t?eba ?íct, že tento kus kódu už máte p?ipravený z jiného projektu anebo že jinou ?ást zvládnete rychleji (protože projekt je dob?e navržený ;)), a tak mu to nebudete fakturovat.

O tyto výhody p?ijdete, když n?komu n?co d?láte zdarma a jasn? si ne?eknete ?as a rozsah projektu. Uv?domte si že protistranu to nic nestojí, takže v nejhorším p?ípad? to klidn? odpíská.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Nabídněte své online služby zdarma na 404M.

Máme tu pravidelné prodeje domén každý první pátek v měsíci, prodej webů každý druhý pátek v měsíci a už dlouhou dobu přemýšlím,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…

Nabídněte své online služby zdarma III.

Třetí pátek v měsíci patří nabídce vašich služeb spojených s online podnikáním. Minulá nabídka se vydařila. Navíc mám ohlasy, aby…


Komentáře

(nezobrazuje se)