Sobotní zamyšlení nad sociálními bublinami

404m.com, 22. června 2019 ve 18:26:34, 2x přečteno

Když jsem chodil na st?ední, bez práva volit,  tak se m?j sv?t se to?il kolem DrD, hrání a kšeftování s MTG, streetbalu a na po?íta?i jsem maximáln? d?lal n?co v Basicu. Jj zlaté ?asy než p?išel internet a objevil jsem HTML a pozd?ji PHP. Tehdy jsem si poprvé uv?domil že existuje n?co jako sociální bublina.

Ve volbách zrovna vyhrála levice a moji rodi?e byli nadšeni. Samoz?ejm? se to nadšení p?eneslo i na m?. Když jsou rádi vaši blízcí tak jste rádi také. Den na to jsem šel s kámoši hrát fotbal. V?tšina z nich byla z majetn?jších rodin a jejich rodi?e byli voli?i pravice. Celý fotbal diskutovali o tom jak to te? bude na houby a jak se to jen mohlo stát. Byli to velice smíšené pocity, které m? tehdy dost zmátly. Poprvé jsem narazil na jinou sociální bublinu.

Existenci bublin lze nejlépe pozorovat práv? na politice. S p?íchodem sociálních sítích jsou navíc tyto bubliny daleko viditeln?jší. Lidé v ur?itých skupinách jsou nám názorov?, ?i tím co a jak v?bec píšou, n?kdy natolik odlišní že p?emýšlíme zdali je to reálné anebo n?jaký hromadný trolling spole?nosti. Nedokážeme si ani p?edstavit že ti lidé v reálu existují. Takovéto sociální bubliny mohou být navíc i podle m? nebezpe?né, protože lidí se ve virtuálním davu navzájem podporují a hromadn? odsuzují nevhodné názory. Myšlení mas tak zkresluje názor jednotlivce. Otázkou jak extrémní to až m?že být.

Bublin je p?itom velké množství a ?asto se p?ekrývají. Tvo?í se v?tšinou kolem vlivných lidí, spole?ných cíl?, názor? a myšlenek. V?tšinou je však zast?eší práv? vlivní lidé. Dokonce si m?žete vytvo?it svou vlastní. Sta?í k tomu aktivn? používat t?eba Twitter. Aniž byste si to uv?domili za chvíli sledujete to co se vám líbí a kde je vám p?íjemn?. Nemusíte ani nic psát, od toho sledujete lidi, kte?í mají podobný názor a nebojí se jej ?íct komukoliv, tak jak byste cht?li.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Zamyšlení nad nofollow

Včera jsem přemýšlel nad stále přitvrzujícími pravidly Google nad zpětnými odkazy. Už to není je Matt, kdo pořád tvrdí, že jakýkoliv…

Zamyšlení nad subdoménami

Včera jsem si připravil podklady pro heslo DNS na Seopedii. A zaujala mě možnost rozdělit subdomény na různé servery. Konkrétně přidělit…

Pronájem celého webu? M?že to fungovat a vyd?lávat?

Minulý m?síc mi napsal Honza email zdali jsem n?kdy uvažoval o možnosti monetizace webu formou pronájmu webu. Bylo by to reálné? M?l by n?kdo…


Komentáře

(nezobrazuje se)