Rychlá analýza klí?ových slov s Sklik Pluginem

webzurnal.cz, 12. října 2017 ve 12:41:05, 9x přečteno

Analýza klí?ových slov je základem online marketingu. Jedná se o dokument, ve kterém máte zaznamenaný nejv?tší možný po?et zajímavých klí?ových slov a spojení, u kterých se chcete se svými stránkami umis?ovat ve výsledcích vyhledávání. ?ím rozsáhlejší a konkuren?n?jší téma máte, tím samoz?ejm? bude analýza rozsáhlejší a zabere vám více ?asu.

Tato analýza je opravdu d?ležitá a ur?it? byste ji nem?li vynechat, pokud zakládáte n?jaký projekt, jehož cílem je p?itáhnout návšt?vnost z vyhledáva??. Budete ji používat od za?átku projektu. Od ní se totiž odvíjí nap?íklad struktura webu, úpravy na stránkách, cílení zp?tných odkaz?, tvorba obsahu, realizace PPC kampaní atd. Analýzu klí?ových slov je nejlepší zpracovat ješt? p?ed všemi ostatními p?ípravnými pracemi a analýzami. Pokud ale váš projekt již b?ží a analýzu jste nikdy p?edtím ned?lali, ur?it? je dobré ji doplnit.

Pro vyhledávání klí?ových slov m?žete využít n?kolik zdroj?. My se dnes v tomto ?lánku zam??íme na Návrh klí?ových slov v Skliku spolu s nainstalovaným pluginem, který šet?í ?as a data p?ipravuje rovnou pro export do Excelu.

Abyste mohli vytvá?et analýzy, budete se muset p?ihlásit do Skliku. K tomu budete akorát pot?ebovat fungující e-mail na Seznam.cz. Po p?ihlášení pak najedete v nástrojích na Návrh klí?ových slov a m?žete se do pustit do realizace.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Pokles výdělků z AdSense? Desítky procent! Jak je to možné?

V minulém článku o finanční krizi a PPC z pohledu celkových objemů utracených rozpočtů jsem předpokládala růst. Naproti tomu výdělky z…

Sklik: Když se klíčová slova vymykají kontrole…

Při zadávání klíčových slov do PPC reklamních kampaní si inzerenti často kladou otázku, zda je rozdíl pokud zadají slovo s pomlčkou či…

AdWords a Sklik už jsou dávno trochu v?da. PPC služby budou zdražovat.

Ješt? p?ed pár lety platilo, že PPC reklama byla o pe?livém výb?ru klí?ových slov pro vyhledávání, efektivní textaci reklam a k tomu trocha…


Komentáře

(nezobrazuje se)