Prokliky za desítky korun aneb AdSense po?ád ješt? funguje jen je to složit?jší

404m.com, 31. května 2020 ve 01:08:22, 2x přečteno

P?ed pár lety jsem aktivní monetizaci web? vícemén? úpln? omezil a naplno se soust?edil na práci pro mé klienty. Bylo t?eba za?ít sbírat jiný druh zkušeností a u?it se jiné dovednosti. Stále však mám z dávných dob weby, které vyd?lávají a ob?as dokáží p?ekvapit.

Nejlepší monetizace web? je podle m? p?ímý prodej spojený s PR kampaní. Pokud máte autoritativní weby, které jsou vnímány jako d?ležité v oboru, tak nic lepšího nenajdete. Kampa?, která využije všechny formy propagace, co vaše weby mohou nabídnout je pro vašeho zákazníka to nejlepší. P?edstavíte zna?ku, produkty, ud?láte recenze, návody a budete tla?it jeho zna?ku skrz vizuální reklamu jak to jen jde. Výsledkem bude trvalý obsah, který zna?ku zadavatele p?edstaví v pozitivním sv?tle. Tohle se velmi dob?e prodává, protože každý si rád o své zna?ce p?e?te to dobré.

Tyto kampan? se dob?e prodávají, dá se na nich vyd?lat a ve výsledku p?ináší i pro zadavatele lepší pocit než t?eba bannerové reklamy. Problém je, že stojí pom?rn? dost ?asu p?ipravit a realizovat. Dobré ?lánky, zvlášt? recenze jsou otázkou i desítek hodin p?íprav a psaní. Ve výsledku takováto kampa? m?že vzít 50 – 100 hodin, ale pak to stojí za to. Nic lepšího asi nenajdete.

Pokud pomineme výše uvedené, tak mi vždy nejlépe vyd?lával affiliate. Není to n?co, co funguje ze dne na den. Chce to ?as, zkušenosti a v?d?t jak produkt prodávat. Nakonec však m?žete slušn? vyd?lat z dlouhodobého hlediska. A?koliv nejen v dob? krize firmy ?asto, pro m? z nepochopitelných d?vod?, affiliate omezují, tak se vyplatí. Hlavn? se nau?íte prodávat. To je samo o sob? velmi obsáhlé téma, kde se m?žete dlouhodob? zlepšovat. Ve výsledku ono “um?t prodávat” je ?ekneme velmi cen?ná komodita u inzerent?. Affil vás k tomuto táhne, protože vyd?láte jen když vyd?lá inzerent.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 26. – 31. kv?tna

Nejdražší doménou tohoto týdne je hlidejsizdravi.cz. Byla prodána na dAukce za 4,1K CZK. Již byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na…

Pokles výdělků z AdSense? Desítky procent! Jak je to možné?

V minulém článku o finanční krizi a PPC z pohledu celkových objemů utracených rozpočtů jsem předpokládala růst. Naproti tomu výdělky z…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen


Komentáře

(nezobrazuje se)