Pro? monitorovat sociální sít? a online média?

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:46, 2x přečteno
Pro? monitorovat sociální sít? a online média?

Sledování d?ní na sociálních sítích, v blogosfé?e a v online médiích by m?lo být b?žnou sou?ástí internetového marketingu. Jedná se vlastn? o základní (digitální) public relations. Online sféra totiž (zpravidla) dovoluje velmi snadnou intervenci. Je škoda si nechat unikat p?íležitosti, kdy lze jednoduše ukázat, že vám na zákaznících záleží. Digitální public relations – slušnost a pomoc Celý obor social media marketingu se vlastn? rodí. To mimo jiné znamená, že se nacházíme v é?e mimo?ádného boomu nejr?zn?jších „ud?látek“, která mnoho stojí a mají diskutabilní p?ínos (zpravidla um?jí velmi efektn? vizualizovat nepraktická data). Jako vždy se vyplatí používat zdravý rozum, smysluplné digitální PR lze ú?inn? d?lat i bez drahých pom?cek. Dobrým vodítkem je snaha být pokud možno užite?ný (zákazník?m). Sta?í sledovat témata, která souvisí se zna?ku, firmou a p?edm?tem podnikání a vhodn? reagovat. Efekty monitoringu 1. N?kdo m? chválí – pod?kuji. 2. N?kdo m? kritizuje – snažím se dopátrat p?í?iny a napravit ji. 3. N?kdo v souvislosti s mou službou / produktem obecn? diskutuje – pokud je to vhodné, zapojím se, poskytnu fundovanou odpov?? / radu. 4. N?co se d?je kolem mého core byznysu – m?že to být výzva, p?íležitost, hrozba. V každém p?ípad? se to dozvím velmi rychle. 5. Influence?i – ?asem možná zjistíte, že n?kte?í lidé o vašem tématu diskutují horliv?ji ?i pravideln?. N?kte?í pozitivn?, jiní negativn?. T?m prvním se vyplatí (p?inejmenším) pod?kovat, ty druhé se m?žete pokusit p?esv?d?it o opaku. 6. Pokud sleduji sv?j obor, tak to pravd?podobn? znamená, že budu informován i o své konkurenci. Skv?lé. Vím, jakých problém? se vyvarovat. Vím, jaké kroky podniká. 7. Pr?b?žn? si buduji a rozši?uji medialist relevantních noviná??, který p?ijde vhod, když budu chtít cokoli oznámit. 8. Monitoring mi pom?že vyhodnotit r?zné komunika?ní a reklamní kampan?. Efekt se nemusí vždy projevit jen na návšt?vnosti webu. Mimochodem: Reagovat je dobré pod svým jménem / zna?kou. Není nic horšího, než takzvaní spokojení zákazníci, kte?í firmu chválí z její IP adresy. ?ím víc je vaše podnikání vázáno na kone?né spot?ebitele, tím d?ležit?jší je také sledovat, jak vás vnímají. Neafektovaná komunikace bez marketingového akcentu vám m?že získat víc popularity než reklama. V následujícím ?lánku se m?žete seznámit s nástroji pro online monitoring médií a sociálních sítí, které jsou dostupné zdarma – samoz?ejm? s p?ihlédnutím k vyjmenovaným pot?ebám.

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma)

Poslední dobou se roztrhl pytel s nejr?zn?jšími social media monitoring nástroji a neustále vznikají nové. Zatím bohužel neexistuje žádný…

Sociální sít?

Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma) Poslední dobou se roztrhl pytel s nejr?zn?jšími social media monitoring…

Sociální média a naše deziluze

Na sociální média je dnes nahlíženo prostě všelijak. Zní to možná fádně, ale je potřeba vědět a pochopit základní fakta masové…


Komentáře

(nezobrazuje se)