Pro? hodinová sazba agentur už dávno není transparentní?

reklama-ppc.cz, 14. srpna 2020 ve 13:29:43, 4x přečteno
Pro? hodinová sazba agentur už dávno není transparentní?

Vždy jsem byl p?íznivcem hodinové sazby v ú?tování reklamních agentur. Odm?na za reálný odborný ?as agentury. Má spousty nevýhod, ale je nejtransparentn?jším modelem. Tedy byl. Ale k tomu se ješt? dostaneme.

Odmítal jsem ú?tovat si procenta z reklamního rozpo?tu. Agentura je motivována co nejvíc utrácet, protože tím zvyšuje svou odm?nu. Výkonnostní odm??ování (nap?íklad success fee) je na první pohled win-win model, ale má tolik podmínek a há?k?, že domluvit smysluplná a oboustrann? férová pravidla odm??ování je velmi obtížné. Ve výsledku stejn? obvykle spolupráce skon?í v okamžiku, kdy se kampaním da?í natolik, že v o?ích klienta jsou success odm?ny natolik “nehorázné”, že se slovy “vždy? kampan? dob?e b?ží, postaráme se tedy o n? dál sami” ukon?í spolupráci.

Hodinová sazba m?la a má spousty nevýhod – nejde škálovat, nezohled?uje když odvedete zatracen? dobrou práci a velmi špatn? zohled?uje technologické investice na stran? agentury i prosté know-how. Z hodinové sazby je komodita, kterou jak na tržišti klienti srovnávají s nabídkami ostatních agentur a ?asto nevidí nic víc, než ?íslovku. Ale co , po?ád tento model beru jako nejtransparentn?jší. A co víc, za svou hodinovku se v agentu?e KOFEIN nestydíme a transparentn? jej uvádíme 8 let na svém webu. That’s it.

Situace se ale za?ala v posledních dvou letech zamotávat. ?ím dál ?ast?ji se potkávám ve výb?rovém ?ízení s nabídkami jiných agentur, které se nebojí nabízet velmi nízkou hodinovku (o to víc, když víme, že v jiných situacích pracují s výrazn? vyšší). V po?ádku, každý si svou práci cení rozdíln?, ale kde je zakopaný pes?

Pokračování na: reklama-ppc.cz

Související články

Mohou si digitální agentury dovolit seniory?

O šikovné lidi je nouze. V každém oboru. A ruku na srdce, ona je nouze i o ty nešikovné. Zam?stnavatelé bojují o pozornost a jsou tla?eni do…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…

AdWords a Sklik už jsou dávno trochu v?da. PPC služby budou zdražovat.

Ješt? p?ed pár lety platilo, že PPC reklama byla o pe?livém výb?ru klí?ových slov pro vyhledávání, efektivní textaci reklam a k tomu trocha…


Komentáře

(nezobrazuje se)