Pokud hodláte zm?nit strukturu webu, tak se snažte zachovat starou strukturu a p?esm?rování nechte na serveru

404m.com, 3. ledna 2020 ve 02:41:57, 6x přečteno

Celkem zajímavý dotaz dostal John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google v posledním Google Webmaster Central office hours. Jeden z tazatel? mu ?ekl, že plánují velkou aktualizaci katalogu a pot?ebují n?jak vy?ešit p?esun obsahu. Zeptal se ho zdali má použít p?esm?rování p?es 301, nechat stránky s odkazem anebo na n? dát zna?ku canonical.

John ?ekl že kdykoliv pot?ebujeme m?nit n?jaké URL, tak velmi doporu?uje použít p?esm?rování p?es 301 jak jen to je možné. Tedy že server místo stavového kódu 200 (vše v po?ádku), vrátí prohlíže?i 301 (obsah p?esm?rován) a novu adresu. Samoz?ejm? toto p?esm?rování musí být ze staré adresy na adresu novou, prost? tam kde se staronový obsah nachází. Dále pokud je to technicky možné, tak staré URL ponechat aktivní. To znamená, že když je n?kdo i po ?ase zadá, tak se mu nevrátí chyba, ale p?esm?rování 301.

D?vodem je, že kdykoliv se ud?láme takovouto velkou zm?nu na webu (nové URL pro stránky), tak Google musí kompletn? “repocesovat” celý web, aby jej mohl znovu pochopit. To znamená znovu projít a pochopit jak jsou jednotlivé stránky mezi sebou propojené. Díky p?esm?rování 301 a zachování p?esm?rování stará stránka -> nová stránka, tak se z pohledu Google vlastn? nic velkého nem?. Z pohledu Google je to jen aktualizace obsahu, tedy znovu jej projde a pochopí, ovšem nemusí už vyhodnocovat web jako celek.

Pokud tohle nep?jde, tak to lze ud?lat p?es stránky 200 (na stránce bude t?eba informace že obsah byl p?esunut a URL s novým obsahem). John to ozna?il jako použitelné. Metodu s canonical ozna?il jako spíše záložní, když p?esm?rování nebude možné. Ovšem p?esm?rování p?es 301 je daleko siln?jší a lepší signál, že obsah p?esouváte jinam.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doména už se

AdSense – jak rychle se zobrazují reklamy na nových stránkách

Takže vezmeme to p?kn? postupn?. Po umíst? kódu AdSense se na celém webu nezobrazuje reklama hned. Podle druhu plochy to m?že trvat i n?kolik…

Kde najít informace o crawlerech, robotech a scannerech, kte?í prochází váš web

?ím více odkaz? na váš web vede, tím více r?zných automatických robot? jej navšt?vuje. Ve v?tšin? p?ípad? se jedná o neškodné…


Komentáře

(nezobrazuje se)